Agencija i LER

AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE TEMERIN

Lokalni ekonomski razvoj postaje nadležnost lokalne samouprave, donošenjem novog Zakona o lokalnoj samoupravi 2007. godine.

Skupština opštine Temerin je na 11. sednici održanoj  dana 30.11.2016. godine, donela odluku o promeni organizacione šeme Opštinske uprave Temerin i poslove lokalnog i ekonomskog razvoja prenela u nadležnost Agencije za razvoj opštine Temerin.

Agencija za razvoj opštine Temerin je prilagodila svoje poslovanje u skladu sa gore navedenom odlukom u cilju pružanja podrške  opštini Temerin u:

  1. Privlačenju domaćih i stranih investitora
  2. Pružanju podrške privrednim subjektima na lokalnom nivou, u vidu predlaganja i davanja mišljenja o potrebnim merama za efikasan i uspešan razvoj i aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja
  3. Povezivanju sa institucijama na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou
  4. Ostvarivanju saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na opštinskom nivou, sa nevladinim organizacijama, poslovnim udruženjima i udruženjima građana
  5. Razvijanju partnertsva između javnog i privatnog sektora
  6. Kreiranju i ažuriranju funkionalnih baza podataka
  7. Edukacijama i permanentnom usavršavanju
  8. Pripremi i nadzoru u realizaciji projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj.

 

 

Rad Agencije za razvoj opštine Temerin zasniva se na ostvarivanju razvojnih ciljeva u oblastima infrastrukture, poljoprivrede, preduzetništva, usluga kao i podizanja ljudskih kapaciteta,  što dovodi do ekonomskog razvoja i podizanja nivoa životnog standarda građana.

Print Friendly, PDF & Email