JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА – Намена Б

На основу члана 16. став 1. и 2. члана 24. и 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017), и чл. 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима број 143-401-3554/2018-02 од 15.05.2018. године, који је донео покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 57/2017, 17/2018, 29/2018)

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

 

Дана: 29. јуна 2018. године

р а с п и с у ј е

 

JAВНИ КОНКУРС

за

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА – Намена Б

 

Средства за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2018. годину. Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , као и скраћено у једном од дневних гласила које се дистрибуирају на целој територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс).

 

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства

 

Право на подстицаје остварују лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 1. правно лице:

– привредно друштво,

– земљорадничка задруга

 

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за:

Намена Б) коришћење соларне енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине, са циљем: набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду са контролером, акумулатор) и остала пратећа електро и машинска опрема. У цену постројења не улази изградња бунара, резервоара и дела заливних система иза резервоара.

 

Средства која се додељују не могу се користити за:

 1. све врсте грађевинских радова;
 2. куповину половне опреме и материјала;
 3. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
 4. царинске, увозне и остале врсте административних такси;

 

II Циљеви пројекта

 

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката  из члана 1. Правилника, који имају за циљ:

Намена Б) Пољопривредна газдинства која користе соларну енергију у заливним системима на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем

 • уградње енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за  енегренте;
 • смањења увозне зависности коришћења фосилних горива;
 • повећања енергетске самосталности пољопривредних газдинстава;
 • смањења емисије штетних гасова у околину;
 • афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
 • ревитализације постојећих система за наводњавање код регистрованих пољопривредних газдинстава.

 

III Услови Конкурса

 

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 000.000,00 динара (словима: десетмилиона динара);
 2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројекта у износу од максимално 80% вредности инвестиције.
 3. Максималан износ средстава које додељује Покрајински секретаријат по конкурсу износи:
  1. За пројекте регистрованих пољопривредних газдинстава која користе соларну енергију у заливним системима са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине: 800.000,00 динара (осамстохиљада динара)
 4. Право учешћа на Конкурсу имају лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу
 5. Рок за подношење пријаве је јул 2018. године.

 

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна документација која се подноси на Конкурс 

 

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми, искључиво на конкурсним обрасцима, који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације Секретаријата. Пријаве се подносе оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ“, називом и адресом подносиоца пријаве и називом конкурса, на адресу:

 

Покрајинска секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

 

Документација која се подноси на конкурс:

 

НАМЕНА Б) – за физичка и правна лица

 1. Попуњена и потписана пријава за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, psemr.vojvodina.gov.rs);
 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
 3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и друге стране извода са подацима о површинама и броју животиња, не старији од 30 дана);
 4. Оригинал извода из листа непокретности са свим прилозима, којим се утврђује право власништво на непокретности односно на земљишту;
 5. Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за примену у заливним системима израђен од стране лиценциране фирме за овакву врсту пројеката;
 6. Идејни пројекат мора да садржи следеће податке:
  1. тачну ГПС локацију система за наводњавање
  2. Технички опис компонената система за наводњавање са детаљним техничким описом свих елемената система.
  3. ОПЦИОНО – пројектовати систем са носачима за праћење путање сунца у току дана.
  4. Прорачуни морају да садрже: прорачуни пада напона, кратког споја, селективност заштите и избор проводника, статичке прорачуне за подконструкције за ношење фотонапонских модула. Потребно је извршити годишњи прорачун производње електричне енергије коришћењем релевантног софтвера, коришћењем података из доступне литературе или коришћењем података са мерења на терену.
  5. Техно-економску исплативост инвестиције: Потребно је извршити прорачун исплативости инвестиције изградње соларног система коришћењем релевантног софтвера, коришћењем података из доступне литературе или коришћењем података са мерења на терену.
  6. Пројектовати систем за заштиту од атмосферског и индукованог пренапона са одговарајућим прорачунима. Пројектовати систем уземљења са одговарајућим прорачунима.
  7. Потребно је пројектовати систем који ће у реалном времену пријавити измештање соларног система преко дозвољене границе, дефинисане ГПС координатама објекта. Доставити технички опис система са приказом симулације рада система. (ОПЦИОНО – пројектовати и доставити технички опис система за управљање)
  8. Графичка документација: предметна површина (на којој су уцртани сви делови система за наводњавање), блок шема система, једнополне и управљачке шеме система, детаљи монтаже и повезивања елемената система.
  9. Предмер и предрачун свих радова и материјала неопходних за израду система обрађеног идејним пројектом.
  10. Прилог пројекта где је потребно да се достави извод из каталога за специфицирану опрему у пројекту на коме се виде сви подаци дефинисани у идејном пројекту и предмеру и предрачуну (техничке карактериситке опреме, произвођач опреме, гаранција на опрему – минимално 2 године).
 7. ОПЦИОНО – Извештај мерења сунчевог зрачења: Потребно је доставити извештај мерења сунчевог зрачења на месту постављања фотонапонских модула са сертификованим инструментом од стране овлашћене организације за мерење. У извештају обрадити резултате мерења, са прилогом о инструменту са ком се вршило мерење и сертификатом инструмента издатом од овлашћене организације за мерење.
 8. Годишњи прорачун производње електричне енергије на предметној локацији коришћењем података са мерења на терену или јавно доступних података.
 9. Техно-економска анализа урађена од стране лиценциране фирме, ради оправданости улагања у пројекат (засебно од идејног пројекта)
 10. Фотокопија картона депонованих потписа – Званичан доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води);
 11. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе по основу изворних локалних јавних прихода, не старији од 30 дана од дана објаве конкурса;
 12. Потврду о измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање не старију од 30 дана од дана објаве конкурса;
 13. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 14. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 15. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у последње 3,5 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 16. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата):

а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена преостала финансијска
средства за реализацију пројекта;

б) да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом утрошити
додељена средства;

ц) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у складу са уговорним обавезама;

 1. Изјава подносиоца захтева да ће произведену електричну енергију из соларних панела користити искључиво за сопствене потребе и да произведену електричну енергију неће испоручивати у јавну дистрибутивну мрежу (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 2. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ

(Подносилац пријаве коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).

Додатна обавезна документација за предузетнике:

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

Додатна обавезна документација за правна лица:

 1. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
 2. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
 3. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013);
 4. за земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да земљорадничка задруга послује у складу са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015), при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом.

 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

 

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:

 • неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу)
 • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
 • непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја рачуна отвореног код пословне банке, које садрже неразумљиве и нечитке податке).

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у случају истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

 

V Одлучивање о додели средстава

 

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и за израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти стручњаци из области за коју је расписан Конкурс. Комисија сачињава предлог о додели средстава на основу Правилника.

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.

 

VI Уговор о додели средстава

 

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар у име Секретаријата закључује са сваким корисником средстава уговор о додели средстава.

 

Обавезни елементи уговора су:

 • подаци о кориснику
 • износ додељених средстава
 • намена за коју се додељују средства
 • период на који се закључује уговор
 • обавезе корисника средстава
 • извештаји који се подносе Секретаријату
 • остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности

 

VII Праћење извршавања уговора

 

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе извештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних  за реализацију пројекта ( изводе из банака, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију) овереном од стране овлашћених лица.

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са приложеним документима.

Покрајински секретар решењем може да образује посебну комисију из редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора.

Корисници средстава су дужни да без одлагања поступе по захтеву Покрајинског секретаријата за додатном документацијом везаном за реализацију пројекта.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај искључиво путем електронске поште psegs@vojvodina.gov.rs

 

ДЕТАЉНИЈЕ

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...