JAВНИ КОНКУРС за ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE РАСВЕТE

На основу члана 16. став 1. и 2. члана 24. и 41. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017), и чл. 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете број 143-401-414/2018-02 од 25.01.2018. године, који је донео покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 57/2017)

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

Дана: 03. фебруара  2018. године

р а с п и с у ј е

JAВНИ КОНКУРС

за

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE РАСВЕТE

 

Средства за суфинансирање реализације пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2018. годину, у укупном износу од 57.500.000,00 динара.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , као и у једном од дневних гласила које се дистрибуирају на целој територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс).

 

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства

 

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за:

А) суфинансирање пројеката јавних установа[1] са територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) у циљу реализације пројеката штедљиве унутрашње расвете. Средства се додељују јавним установама, које је основала Република Србија, АП Војводина, односно јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине. И то за:

 1. замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме

Средства која се додељују не могу се користити за:

 

II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката  из члана 1. овог Правилника, који имају за циљ:

А) Пројекти штедљиве унутрашње расвете код јавних установа са територије АП Војводине, које је основала Република Србија, АП Војводина, односно јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине

 • подстицање јавних установа за предузимање мера и активности које доводе до проверљивог и мерљивог или процењивог повећања енергетске ефикасности у области унутрашње расвете, у складу са стандаром који прописује квалитет осветљења СРПС ЕН 12464-1 и препорукама Српског друштва за осветљење;
 • побољшање енергетске ефикасности унутрашње расвете кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет пружених услуга или повећање обима и квалитета пружених услуга;
 • унапређење система унутрашње расвете у складу са стандардом који прописује квалитет осветљења СРПС ЕН 12464-1 и препорукама Српског друштва за осветљење;
 • смањење трошкова руковања, одржавања и контроле неопходне за унутрашњу расвету у јавним установама на тероторији АП Војводине;
 • смањење емисије штетних гасова у околину;
 • афирмацију примене мера енергетске ефикасности.

 

III Услови Конкурса

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 500.000,00 динара (словима: педесетседаммилионапетстотина);
 2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројекта у износу од максимално 80% вредности инвестиције без ПДВ-а
 3. Максималан износ средстава које додељује Покрајински секретаријат по конкурсу износи:
  1. За пројекте штедљиве унутрашње расвете: 4.000.000,00 динара (четиримилиона)
 4. Право учешћа на Конкурсу имају јавне установе са територије Аутономне покрајине Војводине, које је основала Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе (општина/град) за пројекте штедљиве унутрашње
 5. Рок за подношење пријаве је фебруар 2018. године.

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна документација која се подноси на Конкурс 

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми, искључиво на конкурсним обрасцима, који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације Секретаријата. Пријаве се подносе оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ“, називом и адресом подносиоца пријаве и називом конкурса, на адресу:

Покрајинска секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

 

 

Документација која се подноси на конкурс:

 

А) Јавне установе:

 1. Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за учешће на Конкурсу (образац се преузима се са сајта Секретаријата);
 2. Фотокопија решења о пореском идентификационом броју (потврда о извршеној регистрацији пореских обвезника);
 3. Овлашћење за заступање јавне установе (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
 4. Број рачуна отвореног код Управе за трезор (фотокопија картона депонованих потписа);
 5. Потврда о извршеној регистрацији (извод из одговарајућег регистра);
 6. Уверење надлежне Пореске управе Министарства финансија и уверење одељења локалне пореске администрације одговарајуће општинске/градске управе да је измирио доспеле обавезе јавних прихода, не старија од 30 дана од дана објаве конкурса;
 7. Идејни пројекат са предмером и предрачуном (уколико се реализује део/фаза пројекта, неопходно је доставити предмер и предрачун за тај део/фазу пројекта, за који се подноси пријава на конкурс за доделу средстава); пројектно-техничка документација мора бити израђена у складу са Законом о планирању и изградњи (службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
 8. Обавезни елементи идејног пројекта су:
  1. Опис постојеће расвете: у предметном објекту (за сваку просторију у објекту навести назив и намену просторије, тип извора светлости, електричну снагу светиљке (W), укупан број светиљки у просторији, укупну електричну снагу свих светиљки у предметном објекту).
  2. Опис пројектом предвиђене расвете: у предметном објекту (за сваку просторију у објекту навести назив и намену просторије, тип извора светлости, електричну снагу светиљке (W), укупан број светиљки у просторији, укупну електричну снагу свих светиљки у предметном објекту).
  3. Фотометријски прорачун: за сваку просторију у предметном објекту (уколико су просторије идентичне по димензијама и броју светиљки, довољно је обрадити једну просторију и навести називе свих идентичних просторија), за сваку просторију приказати средњи ниво осветљености и равномерност распростирања осветљаја на радним површинама.
  4. Предмер и предрачун радова и материјала: за сваки тип светиљке која је предвиђена и обрађена у фотометријском прорачуну навести електричну снагу светиљке (W), тип извора светлости, температуру боје светлости (K), светлосни флукс (lm), индекс репродукције боја (CRI/Ra), радни век светиљке (h), произвођача светиљке, тачан назив светиљке (каталошки број).
  5. Графичку документацију: Основа објекта на којој су уцртане све просторије објекта, диспозиција свих предвиђених светиљки у њима, број и врста светиљки.
  6. Прилог пројекта где је потребно да се достави извод из каталога за сваку специфицирану светиљку у пројекту на коме се виде сви подаци о светиљцинаписани у предмеру и предрачуну радова (електрична снага светиљке (W), тип извора светлости, температура боје светлости (K), светлосни флукс (lm), индекс репродукције боја (CRI/Ra), радни век светиљке (h), произвођач светиљке, тачан назив светиљке (каталошки број)).
  7. Доказ о гарантном року за пројектоване светиљке: Изјава произвођача о гаранцији
 9. Студија оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње савремених светиљки са штедљивим изворима светлости, односно светиљки са штедљивим изворима светлости; у студији оправданости или техно-економској анализи морају бити дати следећи подаци (осим текстуалног дела и прорачуна, обавезно дати и табеларни приказ): укупна годишња потрошња електричне енергије са постојећим и новим решењем (у kWh), укупна годишња уштеда електричне енергије применом новог решења (у kWh и у %), укупна годишња емисија СО2 са постојећим и новим решењем (у тонама), укупно годишње смањење емисије СО2 применом новог решења (у тонама и у %), укупна вредност инвестиције у светиљке са штедљивим изворима светлости и монтажу истих, односно укупна вредност инвестиције у светиљке са штедљивим изворима светлости и опрему за управљање и монтажу истих, врста, број и снага постојећих и нових извора светлости (појединачна снага светиљке у свакој просторији објекта у W и укупна снага свих светиљки у kW), као и период отплате инвестиције; уколико је циљ реализације пројекта подизање обима и квалитета унутрашње расвете, тада и то исказати кроз одговарајуће параметре (степен осветљености, повећање броја светиљки…)
 10. Предмер и предрачун радова са рекапитуалицојм радова, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од шест месеци од датума објављивања конкурса, са нумерисаним сранама (документ обавезно садржи датум израде)
 11. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата – Образац 1);
 12. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата – Образац 2);
 13. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата – Образац 3);
 14. Изјава подносиоца захтева (налази се на сајту Секретаријата – Образац 4):
 15. да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала финансијска средства за реализацију пројекта;
 16. да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи и др.) утрошити додељена средства;
 17. да ће се Секретаријату достављати извештаји у складу са уговорним обавезама.
 18. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор дужан је да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

 

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:

 • неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након истека рока предвиђеног у конкурсу)
 • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
 • непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве у ковертама које нису обележене према захтеву из Правилника, пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја рачуна отвореног код Управе за трезор, које садрже неразумљиве и нечитке податке).

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, као правног претходника Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а  у случају истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине, односно Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

 

V Одлучивање о додели средстава

 

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и за израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови  Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Комисија сачињава предлог о додели средстава на основу Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете у, који се налази на сајту Секретаријата www.psemr.vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.

 

VI Уговор о додели средстава

 

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секретар у име Секретаријата закључује са сваким корисником средстава уговор о додели средстава.

Обавезни елементи уговора су:

 • подаци о кориснику
 • износ додељених средстава
 • намена за коју се додељују средства
 • период на који се закључује уговор
 • обавезе корисника средстава
 • извештаји који се подносе Секретаријату
 • остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности

VII Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе наративни (описни) и финансијски извештај, на обрасцу и према упутству које се налази на интернет презентацији Секретаријата, са приложеном пратећом документацијом о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима, са комплетном документацијом, овереном од стране овлашћених лица, којом се оправдава наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних  за реализацију пројекта (документацију о спроведеном поступку јавних набавки, изводе из Управе за трезор, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију).

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са приложеним документима.

Покрајински секретар решењем може образује посебну комисију из редова запослених у Секретаријату за вршење мониторинга и непосредне контроле реализације Пројеката.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора.

Корисници средстава су дужни да без одлагања поступе по захтеву Покрајинског секретаријата за додатном документацијом везаном за реализацију пројекта.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај искључиво путем електронске поште psegs@vojvodina.gov.rs

[1] Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња – члан 3. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон).

 

Детаљније на: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/aktuelni-konkursi/item/568-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-podsticajnih-sredstava-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-stedljive-rasvete

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...