Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – стајалишта 2018

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – СТАЈАЛИШТА.

Средства за доделу локалним самоуправа у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – стајалишта, планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2018. годину.

Средства се додељују јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине, у циљу адаптације-реконструкције неусловних аутобуских стајалишта у насељеним местима.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, као и скраћено у једном од дневних гласила које се дистрибуира на целој територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс).

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са  територије АП Војводине.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање адаптације-реконструкције неусловних аутобуских стајалишта у насељеним местима.

II Циљеви пројекта

 

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода у насељеним местима у Аутономној покрајини Војводини.

 

III Услови конкурса

 

  1. Укупан износ за расподелу средстава је 000.000,00 динара (словима: двадесетпетмилиона динара и 00/100);
  2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројеката у износу од максимално 80% вредности инвестиције;
  3. Максимални износ средстава која се додељују по једном пројекту је000.000,00 динара;
  4. Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом, а максимално за четири аутобуска стајалишта.
  5. Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе (општина/град) са територије АП Војводине;
  6. Рок за подношење пријаве је 17. август године.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...