ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 57/17), члана 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години („Службени лист АПВ”, број 4/18) и Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-208/2018, од 25. јануара 2018. године, а у вези с чланом 13. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) и чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр.51/09, 99/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), Покрајински секретаријат за здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО

УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

 

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, чланом 13. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити, и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2018. годину, финансираће односно обезбедиће недостајућа средства за финансирање реализације програма које реализују хуманитарне и стручне организације, савези и удружења у области здравствене заштите у 2018. години са укупно 2.000.000,00 динара.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години („Службени лист АПВ”, број 4/18), који је доступан на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство и на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31. децембра 2018. године.

Предмет конкурса јесу финансирање реализације програма, односно обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују хуманитарне и стручне организације, савези и удружења у области здравствене заштите којима се: доприноси превенцији хроничних незаразних болести и превенцији малигних болести, унапређивању и очувању здравља деце и младих, репродуктивног здравља, здравља старих лица, особа са инвалидитетом и маргинализованих група становништва; пружа подршка оболелима од малигних болести; унапређује ментално здравље; промовишу и популаришу здрави стилови живота и друге активности усмерене на развој здравствене заштите и унапређивање здравља.

Право учешћа на конкурсу имају хуманитарне и стручне организације, савези и удружења уписани у регистар код надлежног органа за програме који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине. На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секретаријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, канцеларија 44 (тел.487-4514), као и на интернет страници наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање).

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, с назнаком – „За конкурс”. Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-45-14 од 8 до 16 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеном листу АПВ”, односно у дневном листу „Дневник”.

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за здравство. Програме на јавном конкурсу ‒ који се бодују с највише 100 бодова ‒ процењује и вреднује комисија применом следећих критеријума и доделом одговарајућег броја бодова:

  1. Према референцама програма за област у којој се реализује (укупно највише 30 бодова):

– јасно формулисани циљеви и циљне групе и повезаност циљева и активности (највише 10 бодова);

– број директних корисника пројекта/програма (највише 10 бодова);

– могућност развијања пројекта/програма и његова одрживост (највише 10 бодова).

  1. Према циљевима који се постижу реализацијом програма (укупно највише 40 бодова):

– процена доприноса унапређивању развоја здравствене заштите и заштити здравља (највише 20 бодова):

– процена доприноса унапређивању положаја циљне групе (највише 20 бодова).

  1. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора (укупно највише 30 бодова):

– процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним активностима (највише 10 бодова);

– висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи (највише 10 бодова);

– степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (највише 10 бодова).

Применом наведених критеријума, Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, а учесници јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана њеног објављивања, као и право на приговор у року од пет дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору учесника јавног конкурса доноси комисија у року од најдуже 15 дана од дана његовог пријема.

О додели средстава и висини средстава одлучује решењем које је коначно покрајински секретар за здравство – у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине, у року од најдуже 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс.

Решење о додели средстава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

 

Детаљније на: http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=134&Itemid=91

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...