К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА,, ФОНД ЗА ТАЛЕНТЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ”, број 42/15), чл. 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 69/16) члана 6 и 21 до 27. Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за остваривање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 3/17), Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

,, ФОНД ЗА ТАЛЕНТЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ

Пројекти за реализацију програма „Фонд за таленте“ намењени су афирмисаним младим талентима ради подршке и обезбеђивања њиховог континуитета рада и успеха, побољшања услова за њихов рад и напредовања. На конкурсу се додељује укупно 3.000.000 динара.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА КОНКУРСА

Право на учешће у расподели средстава по програму „Фонд за таленте“ имају само васпитно-образовне установе са седиштем на територији АП Војводине.

Финансирају се:

– припрема и учешће младих талената на репрезентативним такмичењима у земљи или иностранству

– стручно усавршавање младих талената

– побољшање услова за рад и унапређивање наставног процеса рада с младим талентима у образовној установи

– набавка опреме и учила неопходних за рад с младим талентима

– студијска усавршавања

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

– копије стечених диплома и награда младог талента на репрезентативним такмичењима у земљи или иностранству у једној или више области, којима се доказује његова досадашња успешност и континуитет рада;

– за студенте, документ којим се доказује постигнут просек изнад 8,50 на студијама;

– препорука ментора или директора школе;

– документација која се односи на пројекат (планирано такмичење или усавршавање) за који се траже средства

 

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОЈЕКАТА

– постигнути досадашњи резултати ученика или студента на репрезентативним такмичењима у земљи или иностранству

– ниво такмичења за која се потражују средства

– континуитет успешности младог талента на такмичењима

– општи успех у редовном школовању – просек постигнут на студијама

– целисходност предложених метода и активности у раду с младим талентом

– реалан предлог потребних средстава за реализацију предвиђених активности

– препорука ментора или релевантног стручњака

– активизам студента у струковним или студентским организацијама

– досадашње промовисање постигнућа у области уметности (концерти, изложбе)

– реалан и достижан циљ

Васпитно – образовне установе које имају седиште на подручју АП Војводине, морају да располажу капацитетима за реализацију пројеката и да немају блокаду рачуна. Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком организацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организацијом (протокол, споразум и слично). На конкурс један носилац пројекта може у току године достављати више предлога пројеката, али само један може бити одобрен. Конкурс је отворен до 13.10.2017. године, односно до утрошка средстава обезбеђених за ове намене у 2017. години, а објављује се у „Службеном листу АП Војводине”, у дневном листу „Дневник”, као и на интернет сајту : www.sio.vojvodina.gov.rs.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем обрасцу који је објављен на интернет страници: www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз захтев) у запечаћеној коверти са назнаком „Пријава за Конкурс – Фонд за таленте“ на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Све додатне информације у вези са конкурсом можете добити позивом на број телефона 021/487-4871, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 сати или путем електронске поште на адреси mladi@vojvodinа.gov.rs.

Prilog:

Zahtev za finansiranje projekta
Budžet predloga projekta

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...