К О Н К У Р С за финансирање – суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – Oдлука УС), члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 57/17), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. Одлука, 37/16 и 29/17  )  и складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 105/16 и 112/17) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за финансирање – суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала

у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва

у култури у АП Војводини у 2018. години

ПРЕДМЕТ конкурса је подршка пројектима и програмима на територији АП Војводине у области културе, у тематским областима:

 1. Музичко стваралаштво, продукција, интерпретација и издаваштво;
 2. Ликовнo стваралаштво, визуелнa уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура;
 3. Сценско стваралаштво, продукција, интерпретација;
 4. Књижевно стваралаштво и издаваштво, манифестације, фестивали и смотре.

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВA

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама финансираће – суфинансираће програме, пројекте, манифестације и фестивале у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и у области аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години у укупном износу од 45.450.000,00 динара (словима: четрдесет пет милиона четиристо педесет хиљада динара и 00/100) из следећих тематских области:

 1. Музичко стваралаштво, продукција, интерпретација и издаваштво:
 • музичко стваралаштво – компоновање музичког дела;
 • музичко издаваштво – партитуре и продукција ауторског материјала (ЦД и ДВД);
 • пројекти, фестивали и манифестације од покрајинског значаја;
 • такмичења у области музике;
 • обележавање значајних прослава и додела награда;
 • гостовања/међународна сарадња;
 • пројекти аматерског стваралаштва.

Право учешћа на Конкурсу  имају правна лица са седиштем на територији АП Војводине, у складу са чл. 21. и чл. 73. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и то: установе културе чији оснивач није АП Војводина, удружења у култури, привредна друштва регистрованa за обављање делатности у култури и предузетници регистровани за обављање делатности у култури.

Контакт за додатне информације:

музичко стваралаштво 021/487 4560 nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs
 1. Ликовно стваралаштво, визуелна уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура:
 • самосталне и колективне изложбе, колоније, награде, резиденцијални програми и пројекти;
 • манифестације, фестивали од покрајинског значаја;
 • гостовања/међународна сарадња;
 • пројекти аматерског стваралаштва.

Право учешћа на Конкурсу имају правна лица са седиштем на територији АП Војводине, у складу са чл. 21. и чл. 73. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и то:  установе културе чији оснивач није АП Војводина и удружења у култури.

Контакт за додатне информације:

ликовно и мултимедијално стваралаштво 021/487 4507 mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs
 1. Сценско стваралаштво, продукција, интерпретација:
 • Продукција и интерпретација позоришних представа;
 • Пројекти, манифестације и фестивали од покрајинског значаја, оперске представе, оперете, балетске представе (уметничка игра);
 • награде;
 • гостовања/међународна сарадња;
 • пројекти аматерског стваралаштва.

Право учешћа на Конкурсу имају правна лица са седиштем на територији АП Војводине, у складу са чл. 21. и чл. 73. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и то: јавна нефинансијска предузећа и организације, установе културе чији оснивач није АП Војводина, удружења у култури.

Контакт за додатне информације:

сценско стваралаштво 021/487 4264 natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs
 1. Књижевно стваралаштво и издаваштво, манифестације, фестивали и смотре:
 • сусрети писаца, књижевне трибине, меморијали,пројекти, манифестације и фестивали од покрајинског значаја;
 • награде, гостовања/међународна сарадња;
 • пројекти аматерског стваралаштва;
 • објављивање до сада необјављених издања књига насталих на српском језику из књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких наука у области културе;
 • објављивање часописа који излазе на српском језику у штампаној или електронској форми за културу, књижевност и уметност, као и часописа за децу;

Право учешћа на Конкурсу имају правна лица са седиштем на територији АП Војводине, у складу са чл. 21. и чл. 73. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и то: установе културе чији оснивач није АП Војводина, јавна нефинансијска предузећа и организације, привредна друштва регистрованa за обављање делатности у култури, предузетници регистровани за обављање делатности у култури и удружења у култури.

Контакт за додатне информације:

књижевно стваралаштво и издаваштво 021/487 4437 bojana.begovic@vojvodina.gov.rs
 • Изузетно, комисија може да одлучи да се финансирају – суфинансирају пројекти подносиоца пријаве чије је седиште ван територије АП Војводине, а који својим уметничким квалитетом и значајем доприносе обогаћивању културе и популаризацији туристичких средина у АП Војводини у којима би пројекти били реализовани, и окупили би значајан број посетилаца.
 • Aко се пројекат односи на издавање ЦД-а, ДВД-а или партитура, Подносилац пријаве је дужан да достави и доказ о регулисаним ауторским правима, као и потписану рецензију.
 • Све наведене активности односе се и на програме и пројекте који омогућавају унапређивање родне равноправности, доступност културних садржаја деци и младима, као и особама са инвалидитетом, у оквиру наведених области.

II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

       Начин пријављивања

        Пријава на Kонкурс подноси се искључиво на електронски попуњеном обрасцу Пријаве за финансирање и суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, (осим за: објављивање књига и објављивање часописа за које се аплицира на посебном обрасцу), који се може преузети на интернет страници www.kultura.vojvodina.gov.rs и у просторијама Покрајинског секретарија за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад.

        Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе, у периоду од 9 до 14 сати) или се упућују поштом на адресу са назнаком:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

– Конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години.-

                Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.

Датум предаје пошиљке овлашћеној пошти сматраће се датумом предаје пријаве по конкурсу.

Под потпуном пријавом се подразумева уредно попуњен и оверен адекватан Пријавни образац (са припадајућим Прилозима), као и други документи наведени у тексту Конкурса и Пријавног образца.

                За тачност података унетих у Пријаву одговара подносилац пријаве.

                Уколико подносилац пријаве нема отворен наменски рачун у Управи за трезор, а буде подржан на конкурсу, може накнадно да отвори рачун.

Пријава и приложена документација се подносе у једном примерку. Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима пријава.

О избору програма и пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија, коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава које је коначно и које ће бити објављено на званичној интернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs. Секретаријат ће о резултатима конкурса писменим путем обавестити подносиоце пријаве.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама неће узимати у разматрање пријаве којима се аплицира након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, пријаве подносилаца којима је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама током 2017. године доделио средства на име финансирања или суфинансирања програма и пројеката у култури, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року или је утврђен ненаменски утрошак додељених средстава.

Секретаријат задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.

 

       Начин пријављивања за објављивање књига и објављивање часописа

                Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу ПРИЈАВА НА  КОНКУРС за финансирање – суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, у области књижевног стваралаштва и издаваштва на српском језику – за ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА/ОБЈАВЉИВАЊЕ ДО САДА НЕОБЈАВЉЕНИХ ИЗДАЊА КЊИГА- који се може преузети на интернет страници www.kultura.vojvodina.gov.rs и у просторијама Покрајинског секретарија за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад).

Уз пријаву се обавезно подносе сви прилози који су у њој наведени.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама финансираће – суфинансираће пројекте и програме који су у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/2016 и 112/17), која је истакнута на интернет страници Секретаријата.

Трошкови горива, угоститељске услуге и трошкови репрезентације се признају највише у износу до 5% од укупног износа додељених средстава. Ови трошкови могу бити признати у износу већем од 5% у изузетним случајевима, када је пројекат/програм таквог садржаја да укључује ове елементе (исхрана учесника на фестивалима, превоз и сл.), а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

Секретаријат неће финансирати и суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, провизије код банке, закуп простора и сл.) и плате запослених код подносиоца пријаве, а такође ни набавку опреме, осим у изузетним случајевима када је пројекат/програм таквог садржаја да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

Детаљније на: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...