К О Н К У Р С за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12-Oдлука УС), члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 57/17), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14–др. Одлука, 37/16 и 29/17 ) и складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 105/16 и 112/17) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

расписује

К О Н К У Р С

 за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине

у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Предмет конкурса је подршка организовању јавних, креативних вишедневних манифестација у локалним самоуправама, које подразумевају истовремену реализацију различитих прогамских садржаја из минимум четири области конкурса, користећи превасходно културне ресурсе своје локалне самоуправе; подразумевају велики број учесника и намењени су великом броју посетилаца.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама финансираће/суфинансираће манифестације средствима у износу од 2.200.000,00 динара (словима: двамилионадвестохиљададинара и 00/100), по класификацији корисника: 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.000.000,00 динара и 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 1.200.000,00 динара.

КОНКУРС СЕ ОДНОСИ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈА које подразумевају скуп појединих активности из најмање четири наведених области:

I    Музика

 • организовање и реализација гитаријада (са акцентом на младе неафирмисане бендове);
 • гостовања у оквиру програма извођачких уметности у циљу популаризације модерне, квалитетне савремене музике и едукације нове младе публике (детаљан опис музичког сегмента, музички извођачи и њихове професионалне биографије, време, место, концертни простор одржавања);
 • концерти, радионице, такмичења и промоција популарне културе (џез, рок, поп…), које представљају платформу за младе музичке уметнике, односно један од облика њихове даље афирмације;
 • концерти и смотре локалних ансамбала, као игостовања ансамбала и солиста уз подстицање сарадње са локалним ансамблима;
 • концерти, смотре и промоција хорског аматерског стваралаштва.

    II Сценско – стваралаштво, продукција, интерпретација

 • реализација и извођење аматерских представа, као и представа за децу и одрасле;
 • интерактивне радионице, осмишљене на атрактиван начин.

    III  Књижевно стваралаштво

 • представљање књижевних дела и стваралачког опуса аутора своје средине (промоције, књижевне вечери, трибине).

    IV Ликовно – примењена и визуелна уметност, дизајн, мултимедија

 • организовање и реализација ликовних колонија и изложби уметника своје средине;
 • интерактивне ликовне, мултимедијалне, стрип и др. радионице за децу и младе, осмишљене на атрактиван начин.

     V Филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво

 • филмске приредбе са јасним уметничким концептом;
 • програми интерактивне едукације/радионице за младе на тему аудио-визуелног стваралаштва, анимираног филма…;
 • културно-образовни програми којима се чини доступном кинематографска и аудио-визуелна култура и на врхунски начин популарише уметност филма.

    VI Активности деце, младих и за младе у области културе

 • реализација партиципативних пројеката у којима деца и млади имају активну улогу, учествују у њиховом настанку и/или реализацији;
 • сајам организација младих и за младе.

   VII Изворно народно и аматерско стваралаштво

 • промоција пројеката који подстичу и унапређују креативни развој;
 • креативне интерактивне радионице, семинари који се односе на аматерско културно стваралаштво;
 • аматерске смотре, колоније, песнички сусрети…;
 • сајам старих заната, домаће радиности, сувенира, неговање традиције карактеристичне за локалну средину.
 • Све наведене активности односе се и на програме који омогућавају доступност културних садржаја деци, младима, особама са инвалидитетом, партиципативни програми, као и унапређивање родне равноправности.

II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

 

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА: Пријава на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу Пријаве за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – Сајам културе, који се може преузети у просторијама Покрајинског секретарија за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад, или на интернет страници www.kultura.vojvodina.gov.rs.
 2. Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе, у периоду од 9 до 14 сати) или се упућују поштом на адресу са назнаком:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – Сајам културе

 1. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници секретаријата.
 2. Под потпуном пријавом се подразумева: уредно попуњен и оверен образац пријаве; детаљан опис програма; детаљно разрађен буџет програма; подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора програма; други документи наведени у тексту конкурса.
 3.  Уз попуњени образац Пријаве, на конкурс се обавезно подноси и:
 • изјава оверена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве;
 • фотокопијa потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
 • доказ о сарадњи са другим субјектима у креирању и реализацији пројекта.

За тачност података унетих у Пријаву одговара подносилац пријаве.

Напомена: Уколико удружење нема отворен наменски рачун у Управи за трезор, а буде подржано на конкурсу, може накнадно да отвори рачун.

 1. Пријава и приложена документација се подносе у једном примерку. Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима пријава.
 2. О избору програма по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно и које ће бити објављено на званичној интернет страници секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs
 1. Секретаријат ће о резултатима конкурса писменим путем обавестити подносиоце пријаве.
 1. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама неће узимати у разматрање пријаве којима се аплицира након наведеног рока; са непотпуном документацијом; послате путем факса или електронске поште; непотписане и неоверене пријаве; пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама током 2017. године доделио средства на име финансирања или суфинансирања програма и пројеката у култури, а нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року.
 2. Секретаријат задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.
 3.  Све информације о конкурсу могу се добити позивом на број телефона: 021/487 47 39 или на мејл: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

III  ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

 

 1. ПРАВО УЧЕШЋА: на Конкурсу могу да учествују правна лица са седиштем на територији АП Војводине, као што су установе културе чији оснивач није АП Војводина, удружења у култури, задужбине и фондације у култури, као и други субјекти у култури са својим пројектима из области културе којима доприносе промоцији културног живота у локалној заједници и аутентичности мањих културних средина у АП Војводини.

2.       Изузетно, комисија може да одлучи да се финансирају или суфинансирају програми подносиоца пријаве чије је седиште ван територије АП Војводине, уколико својим уметничким квалитетом и значајем доприносе обогаћивању културе, и окупили би значајан број посетилаца.

 1. Манифестација мора да обухвати реализацију појединих активности из бар четири наведених области конкурса.
 2. У прилогу формулара доставити: а) препоруку локалне самоуправе; б) доказ о партнерству са туристичком организацијом (уговор, споразум и сл.); ц) детаљан програм и списак учесника; д) доказ о партнерству са другим удружењем, установом.

 

 IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама финансираће – суфинансираће програме који су у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/2016), која је истакнута на интернет страници секретаријата.

Конкурсом ће бити подржани програми који подразумевају – специфични циљеви: oбогаћену културну понуду и подигнут квалитет садржаја уз повећан број учесника и посетилаца; oчувану и унапређену културну разноликост; унапређење међусобне сарадње између удружења, установа културе и других субјеката културе са органима локалних самоуправа, туристичким организацијама и пословним партнерима; унапређену доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација, са посебним освртом на младе и осетљиве друштвене  групе; подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју јединица локалне самоуправе у складу са њиховим стратешким  приоритетима; повећање укупне туристичке понуде и туристичког промета у локалној самоуправи.

Трошкови репрезентације се признају највише у износу од 5% од укупног износа додељених средстава. Трошкови горива, смештаја и исхране учесника могу бити признати највише у износу од 5% од укупног износа додељених средстава. Ови трошкови могу бити признати у износу већем од 5% у изузетним случајевима, када је манифестација таквог садржаја да укључује ове елементе, а које ће комисија посебно разматрати и одобравати.

Секретаријат неће финансирати и суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, провизије код банке, закуп простора и сл.) и плате запослених код подносиоца пријаве, поклоне, а такође ни набавку опреме, осим у изузетним случајевима када је пројекат таквог садржаја да укључује ове елементе, а које ће комисија посебно разматрати и одобравати.

Детаљније на: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...