КОНКУРС за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 41. став 1. тачка 1), 2) и 10) Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 99/09 и 67/12 – Oдлука УС),  члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 57/17), члана 24. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014, 54/14 – др. одлука и 37/16 и 29/17) и у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Сл. гласник РС‟, број 105/16 и 112/17)  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

 

расписује

 

КОНКУРС

за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама финансираће – суфинансираће програме и пројекте од значаја за културу и уметност националних заједница – националних мањина у 2018. години у областима заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва и издавачке делатности у укупном износу од 8.600.000,00 динара (словима: осаммилионашестохиљададинара и 00/100).

 

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

 

 1. У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва Секретаријат ће финансирати – суфинансирати:
 • програме и пројекте у области уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у АП Војводини који се односе на:

књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, награде, колоније);

– аматерско позоришно стваралаштво и интерпретацију и репертоарни програм аматерских позоришта на језицима националних мањина – националних заједница (позоришне представе, радионице, фестивали, награде);

– музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес (снимање ауторског материјала, концерти, радионице, фестивали, плес);

– ликовно, примењено и мултимедијално стваралаштво (изложбе, колоније, радионице);

– програме гостовања у земљи и иностранству;

– награде за значајна остварења у области уметности.

 • програме и пројекте са циљем заштите, неговања и презентације нематеријалног културног наслеђа националних мањина – националних заједница АП Војводине, који се односе на области:

– изворни народни плес, изворне народне песме и музику, народне обичаје и веровања и старе народне занате;

очување, развој и подстицање неговања традиционалне народне културе;

– фестивале и такмичења од изузетног значаја за очување посебности националних мањина – националних заједница на територији АП Војводине;

– прикупљање података на терену, истраживање, документовање, издавање брошура, каталога;

– стварање услова за рад фолклорних ансамбала, изворних народних оркестара и певачких група, радионица старих народних заната (израда народних ношњи, набавка и поправка традиционалних инструмената, набавку основних сировина и опреме за рад радионица старих народних заната);

– стварање, презентацију и промовисање нових садржаја заснованих на заштити културног наслеђа (израда нових кореографија за фолклорне ансамбле, издавање ЦД-а са изворном народном музиком, гостовања и сл.);

– изложбе, конкурсне изложбе и такмичења рукотворина старих народних заната (припрема и пропратни рад);

– унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва кроз едукацију (стручни семинари, курсеви, летњи кампови, радионице);

 У укупном износу од 6.500.000,00 динара (словима: шестмилионапетсто-хиљададинара и 00/100)

 

 1. У области издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина Секретаријат ће финансирати – суфинансирати објављивање до сада необјављених издања књига и часописа на језицима националних мањина – националних заједница од значаја за културу и уметност националне мањине – националне заједнице са територије АП Војводине, из књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких наука у области културе у укупном износу од 100.000,00 динара (словима: двамилионастохиљададинара и 00/100)

 

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

 • ОБЛАСТ: ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
 1. На Конкурсу могу да учествују искључиво правна лица, удружења грађана и установе културе (осим установа којима је оснивач АПВ) чије је седиште на територији АП Војводине, чија је претежна делатност култура и која својим стваралаштвом значајно доприносе развоју и промоцији савременог уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у АП Војводини, Републици Србији и иностранству или својим научним, истраживачким и културно-уметничким радом доприносе истраживању, чувању, неговању, презентовању и развоју нематеријалног културног наслеђа националних мањина – националних заједница у АП Војводини и тиме доприносе очувању њиховог националног идентитета.
 2. Секретаријат неће суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора и сл.), плате запослених код Подносиоца пријаве, набавку канцеларијске и крупне опреме и трошкове репрезентације. Трошкови горива се признају највише у износу до 5% од укупног износа додељених средстава.

Угоститељске услуге и трошкови горива признаће се у износу већем од 5% у изузетним случајевима када је програм таквог карактера да укључује ове елементе (нпр. исхрана учесника на фестивалима, превоз аутомобилима и сл.), а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

На конкурсу се неће суфинансирати гастрономски и туристички фестивали.

 

 1. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу ПријаваКонкурс за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години, који се може преузети на званичној интернет страници Секретаријата: kultura.vojvodina.gov.rs

Додатне информације за област заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва могу се добити у Секретаријату, на телефон 021/487-4872 или е-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

 1. Пријава се подноси у 2 (два) потписана и оверена примерка.

Уз пријаву се обавезно подноси:

 • потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве
 • фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа и
 • сви прилози који су наведени у пријавама.

 

 • ОБЛАСТ: ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА – НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
  1. Право учешћа на конкурсу имаjу правна лица и предузетници чије је седиште на територији AП Војводине, а коjи су регистровани за бављење издавачком делатношћу и који послују најмање годину дана пре објављивања конкурса (у даљем тесту: Подносилац пријаве).

Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу Пријаве за финансирање – суфинансирање објављивања књига језицима националних мањина – националних заједница односно на обрасцу Пријаве за финансирање – суфинансирање часописа на језицима националних мањина – националних заједница  и може се преузети на званичној интернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs

Додатне информације за област издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина могу се добити у Секретаријату, на телефон 021/487-4437 или е-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

 1. Под потпуном Пријавом за финансирање – суфинансирање објављивања књига подразумева се:
 • уредно попуњен и оверен образац Пријаве;
 • достављен детаљан опис пројекта односно подаци о аутору, преводиоцу, приређивачу/уреднику; (прилог бр. 2 у Пријави);
 • детаљан нацрт буџета по врстама трошкова (прилог бр. 3 у Пријави);
 • опис стручних капацитета подносиоца, пројекта (у Пријави);
 • достављена обавезна пратећа документација наведена (фотокопија потврде о пореском идентификационом броју, документ о правном статусу издавача (фотокопија о регистрацији код АПР), доказ о регулисаним ауторским правима (потписан уговор са аутором/преводиоцем/приређивачем)и потписана рецензија).

У случају трошкова штампања, Секретаријат ће признати трошкове штампања до 300 примерака у стандардним форматима (А4, А5 и Б5) и на стандардном папиру

 1. Под потупном пријавом за финансирање – суфинансирање објављивања часописа подразумева се:
 • уредно попуњен и оверен образац Пријаве
 • достављен детаљан опис пројекта односно опис концепције часописа и садржаја сваке поједине свеске (Прилог бр.1 у Пријави)
 • детаљан нацрт буџета по врстама трошкова (прилог бр. 2 у Пријави);
 • опис стручних капацитета  подносиоца, пројекта (у Пријави)
 • достављена обавезна пратећа документација наведена (фотокопија потврде о пореском идентификационом броју, документ о правном статусу издавача (фотокопија о регистрацији код АПР), последњи објављени број часописа или адресу интернет странице, ако је часопис у електронској форми, или рукопис, уколико је реч о првом броју часописа)

За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац пријаве.

III ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

 1. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник”, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.
 2. Пријаве са обавезним прилозима се подносе лично – предајом Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе у Новом Саду) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање

и односе с верским заједницама

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 16

Конкурс за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години

 

     Секретаријат задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације

 1. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве подносилаца којима је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама током 2017. године доделио средства за финансирање – суфинансирање програма и пројеката у области културе, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.
 1. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити Подносиоце пријава.
 1. Секретаријат ће пријављене пројекте проследити националним саветима националних мањина – националних заједница ради прибављања мишљења, с обзиром да се национални савети старају о спровођењу културне политике националних мањина – националних заједница и у складу са законом, учествују у процесу одлучивања о појединим питањима у вези са својом културом. Пројекте подносилаца припадника националних мањина – националних заједница које немају формиран национални савет разматраће комисија формирана од стране Секретаријата.
 1. Након прибављања мишљења националних савета, о избору пројеката/програма по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно и које се објављује на званичној интернет страници Секретаријата kultura.vojvodina.gov.rs.
 2. Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

 

Право учешћа на Конкурсу имају подносиоци:

 • који се јаве са пројектима и програмима који садржински одговарају наведеним областима,
 • испуњавају све опште услове прописане Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟ бр. 105/2016 и 112/17), која је истакнута на интернет страници Секретаријата kultura.vojvodina.gov.rs

Детаљније на: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...