КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини («Службени лист АПВ“, број 14/15 и 10/17) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. Одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар  расписује:

 

КОНКУРС  ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ  ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-национале заједнице (у даљем тексту: Секретаријат)у складу са Финансијским планом за 2018. годину издваја 23.307.500,00 динара за програме и пројекте у области образовања у АП Војводини и то за:

 1. ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години износе  14.497.500,00 динара.

 РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

а) за установе основног и средњег образовања и регионалних центара за професионални развој запослених у образовању

 1. за програме и пројекте основног образовања –540.000,00 динара,
 2. за програме и пројекте средњег образовања – 645.000,00 динара,

б) за удружења

 1. за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 552.500,00динара,
 2. за програме и пројекте на нивоу средњег образовања –760.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају установе основног и средњег образовања на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и регионални центри за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине као и удружења са седиштем на територији АП Војводине која су као један од циљева удруживања статутом предвидела активности у области образовања.

Наведена средства намењена су за следеће приоритете:

 1. Модернизацију образовно-васпитног рада

1а) осавремењивање наставног процеса путем иновативности и креативности свих учесника,

1б) стручно усавршавање наставног кадра (за неразвијене и изразито неразвијене јединице локалне самоуправе према јединственој листи развијености региона и јединица локалних самоуправа која се утврђује за сваку годину и објављује у „Службеном гласнику РС“),

1в) медијска популаризација образовања ради истицања добрих примера из праксе и савремених трендова у образовању,

 1. Усаглашавање образовања са потребама тржишта рада

унапређивање предузетничког духа, развој практичних и животних вештина,

   професионална оријентација и каријерно вођење, подизање квалитета стручне праксе,

 1. Неговање мултикултуралности/интеркултуралности и традиције, матерњег језика припадника националних мањина – националних заједница

–   стварање услова да се ученици припадници различитих националних заједница боље

     међусобно упознају као и да стекну додатна знања о историји, култури и другим

важним чињеницама о суживоту, јачање међунационалног поверења,

 1. Подршка инклузивном образовању и превенција раног напуштања формалног образовања

) друштвено укључивање и напредовање ученика (са сметњама у развоју, специфичним потешкоћама у учењу и ученика из друштвено осетљивих група), као и превенција раног напуштања формалног образовања,

) подршка ученицима са изузетним способностима, развој талената у складу са њиховим образовно-васпитним потребама (прилагођавањем начина и услова рада, обогаћењем и проширивањем наставних садржаја, такмичења ученика која нису у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја/међурегионална, међународна),

 1. Подстицање ваннаставних активности
 • организовано и стручно вођено слободно време ученика у ваннаставном периоду и током школских распуста путем едукативних кампова, сусрета ученика, секција, спортских, научно – техничких , културних и других садржаја.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују се следећи критеријуми:

 1.    одговор на тему програма/пројекта,
 2. утицај предложеног програма/пројекта,
 3. компетентност предлагача и досадашње искуство.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси у писменој форми, на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата. Једно правно лице може да поднесе највише две пријаве. Уз пријаву на Конкурс, подноси се следећа документација:

 1. фотокопија решења о упису у регистар код агенције за привредне регистре за удружења,
 2. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју,
 3. фотокопија извода из статута удружења или оснивачког акта (у коме је утврђено да

се циљеви удружења остварују у области која је предвиђена конкурсом), оверено од    стране   удружења.

Комисија неће разматрати: непотпуне пријаве, неблаговремене пријаве, недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени конкурсом), пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене, пријаве корисника који у претходном периоду нису оправдали додељена средства путем финансијских и наративних извештаја, програме односно пројекте који не могу претежно да се реализују  у току текуће буџетске године.

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити  на телефон 021/487-4867 и 021/487-4183.

 

Б)  ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  И ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

 

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2018. години износе 1.900.000,00 динара.  Право учешћа на Конкурсу имају установе ученичког стандарда – домови ученика средњих школа, школе са домом ученика, специјалне школе са домом ученика, ученички центри, ученичка одмаралишта и ученички културни центри на територији АП Војводине чији је оснивач Република Србија односно АП Војводина.

Наведена средства намењена су за:

 1. организовањe сусрета домова ученика у АП Војводини,
 2. реализацију програма и пројеката из области образовања и васпитања, културе, уметности, спорта,
 3. реализацију разних манифестација,
 4. увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у установама ученичког стандарда и
 5. остваривање других програмских активности и пројеката у функцији подизања нивоа ученичког стандарда.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:

 1. значај програмских активности односно пројеката за развој ученичког стандарда у АП Војводини,
 2. број учесника у програмским активностима и пројектима,
 3. степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази установа ученичког стандарда,
 4. постојање других извора финансирања програмских активности односно пројеката,
 5. успешна реализација додељених средстава из буџета АП Војводине претходних година са достављеним извештајем и доказима о наменском и законитом коришћењу буџетских средстава,
 6. да програмска активност и пројекат може претежно реализовати у текућој буџетској години.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси у писменој форми, на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата. Једна установа подноси само једну пријаву. Уз пријаву на Конкурс, подноси се следећа документација:

 1. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју.

Неће се узимати у разматрање непотпуне и неблаговремене пријаве.

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити  на телефон 021/487-4609 и 021/487-4502.

 

В)     СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАЧАЊА ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

Средства обезбеђена  Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2018. години износе  450.000,00 динара, и то 350.000,00  динара за ниво основног образовања и васпитања и 100.000,00 динара за ниво средњег образовања и васпитања. Право учешћа на Конкурсу имају

основне и средње школе, домаћини такмичења, са седиштем на територији АП Војводине, и то за организацију и реализацију окружних и међуокружних такмичења из познавања језика (мађарски,  румунски, словачки, русински и хрватски) и језичке културе за ученике основних и средњих школа, који се образују на матерњем језику.

Средства се додељују за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у  АП  Војводини, намењених нарочито за:

–  организацију и реализацију окружних и међуокружних такмичења из познавања језика (мађарски,  румунски, словачки, русински и хрватски) и језичке културе за ученике основних школа, који се образују на матерњем језику у складу са Календаром такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, који доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одлучивања о додели средстава узеће се у обзир следећи критеријуми:

 1. одговор на тему пројекта,
 2. утицај предложеног пројекта,
 3. компетентност предлагача и досадашње искуство.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси у писменој форми, на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата. Уз пријаву на Конкурс, подноси се следећа документација:

 1. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју.

Комисија неће узети у разматрање непотпуне и неблаговремене пријаве, недопуштене пријаве, пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене и пријаве корисника који у претходном периоду нису оправдали додељена средства путем финансијских и наративних извештаја.

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити  на телефон 021/487-4183 и 021/487-4867.

 

       Г)    ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ИМАЈУ СТАТУС ЈАВНО ПРИЗНАТИХ ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ФОРМАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територију АП Војводине за 2018. годину износе  1.900.000,00 динара.

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су основне школе на територији АП Војводине чији је оснивач Република Србија, АП Војводина и јединицa локалнe самоуправе и које имају статус јавно признатих  организатора активности формалног основног образовања одраслих, односно имају решење Секретаријата о испуњености прописаних услова за обављање делатности формалног основног образовања одраслих.

Корисник може конкурисати највише до 120.000,00 динара.

Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у складу са одредбама Закона о јавним набавкама .

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Критеријуми расподеле средстава су:

 1. значај планираног улагања у опрему у циљу подизања квалитета и модернизације извођења наставе,
 2. неопходност опреме за организовање извођења наставе,
 3. број полазника у школи – број крајњих корисника,
 4. степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази установа образовања,
 5. постојање других извора финансирања набавке опреме,
 6. набавка опреме која може претежно да се реализује у текућој буџетској години.

 

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

 

Пријава се подноси у писменој форми, на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата. Једна установа подноси само један конкурсни образац. Уз пријаву на Конкурс, подноси се следећа документација:

 1. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и
 2. невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкулација набавке опреме).

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити  на телефон 021/487-4035 и 021/487-4609.

 

Д) ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У 2018. ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину  за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичку наставу у 2018. години (у даљем тексту: двојезичне школе)  износе 4.560.000,00  динара и то:

 1. за основно образовање

програмски трошкови у функцији реализације двојезичне наставе (финансирање извршилаца који реализују двојезичну наставу, трошкови материјала за образовање, стручног усавршавања запослених – обука наставног кадра у земљи и иностранству, трошкови набавке стручне литературе и дидактичког материјала, као и свих других трошкова у функцији реализације двојезичне наставе 1.235.000,00 динара,

–  набавка опреме у функцији реализације  двојезичне наставе  950.000,00 динара,

 1. за средње образовање

програмски трошкови у функцији реализације двојезичне наставе (финансирање извршилаца који реализују двојезичну наставу, трошкови материјала за образовање, стручног усавршавања запослених – обука наставног кадра у земљи и иностранству, трошкови набавке стручне литературе и дидактичког материјала, годишње чланарине за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународну матуру – ИБ, као и свих других трошкова у функцији реализације двојезичне наставе  1.805.000,00 динара,

набавка опреме у функцији реализације  двојезичне наставе 570.000,00 динара.

Корисник је дужан да приликом набавке услуга и опреме поступа у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС “, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег образовања које су добиле сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) за извођење двојезичне наставе.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одређивања висине средстава за програмске трошкове у функцији реализације двојезичне наставе, примењују се следећи критеријуми:

 • број наставника који учествују у двојезичној настави,
 • број ученика у двојезичној настави,
 • оправданост у смислу даљег развијања двојезичне наставе.

Приликом одређивања висине средстава за набавку опреме у функцији реализације двојезичне наставе, примењују се следећи критеријуми:

 • број двојезичних одељења и
 • број наставних предмета који се предају двојезично.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом конкурсном обрасцу Секретаријата.  Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа  документација:

 1. фотокопија акта којим се доказује добијена сагласност Министарства,
 2. невезана понуда-предрачун за програмске трошкове, набавку опреме (калкулација трошкова).

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације у вези Конкурса могу се добити на телефон  021/487 4157, 487 4512, 487 4819, 487 4262.

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ

О додели средстава корисницима одлучује покрајински секретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. Комисија задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију или информације односно да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова. Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је приложити уредно потписано овлашћење за потписивање. Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секретаријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је  9.  март   2018. године.

Пријаве се достављају лично, предајом у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком назива конкурса/програма и пројекта.

Образац упитника са прилозима се може преузети од 12. фебруара 2018. године на званичној Web презентацији Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs .

 

Детаљније

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...