КОНКУРС за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – Oдлука УС), члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 57/17), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17), у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Сл. гласник РС‟, број 105/16 и 112/2017) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

расписује

 

КОНКУРС

за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години

          Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајдницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће средствима у износу од 2.500.000,00 динара (словима: двамилионапетстохиљадахиљададинара и 00/100) финансирати – суфинансирати пројекте и програме истраживања, заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини, као и истраживање, заштиту и очување културног наслеђа Срба у региону, током 2018 године, у следећим областима:

 1. Истраживање, заштита и очување традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини, и
 2. Истраживање, заштита и очување културног наслеђа Срба у региону.

          У наведеним областима подржаће се пројекти и програми од посебног интереса за АП Војводину који:

 • доприносе истраживању, прикупљању, обради, заштити, валоризацији, неговању презентацији и промоцији традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини;
 • доприносе истраживању, прикупљању, очувању, обради, документовању, презентовању и промовисању културног наслеђа српског народа у региону;
 • доприносе обележавању јубилеја везаних за значајне личности и историјске догађаје;
 • доприносе едукацији и промоцији знања о значају и вредновању традиционалног народног стваралаштва Срба за очување идентитета и посебности заједнице, и
 • обезбеђују промовисање традиционалног народног стваралаштва Срба и културног наслеђа Срба у региону код деце и младих.

– ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 1. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години, која се може преузети са интернет странице Секретаријата: kultura.vojvodina.gov.rs, са пратећом документацијом.
 2. Под потпуном Пријавом подразумева се:
 • уредно попуњен и оверен образац Пријаве,
 • достављен детаљан опис пројекта/програма (у прилогу),
 • детаљно разрађен буџет пројекта/програма по врстама трошкова (у Пријави),
 • опис стручних капацитета подносиоца, односно реалиизатора пројекта/програм (у прилогу), и
 • достављена обавезна пратећа документација наведена у Пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).
 1. За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац пријаве.
 2. Пријаве са обавезним прилозима подносе се у 1 (једном) потписаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајинских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду, у периоду од 9 до 14 часова) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање

и односе с верским заједницама

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

(за Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години)

Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у листу „Дневник“, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.

 1. Секретаријат задржава право да од Подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.
 2. О избору пројеката и програма по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно и које се објављује на званичној интернет страници Секретаријата kultura.vojvodina.gov.rs.
 3. Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Секретаријат у 2017. години доделио средства на име финансирања или суфинансирања програма и пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.
 4. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити Подносиоце пријава.
 5. Пријаве и приложена документација се НЕ ВРАЋАЈУ.
 6. Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секретаријату на телефон 021/487-4548, имјел: stanojevic@vojvodina.gov.rs.

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

 1. На Конкурсу МОГУ да учествују удружења из области културе са седиштем на територији АП Војводине који својим радом доприносе очувању, неговању, презентовању, промовисању и преношењу знања о традиционалном народном стваралаштву Срба у АП Војводини, као и удружења, органи српских самоуправа и други субјекти у култури који су у земљама региона регистровани за обављање културних делатности и који се баве заштитом, неговањем и презентовањем културног стваралаштва Срба у матичним земљама.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Пројекти и програми у области истраживања, заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и истраживања, заштите и очувања културног наслеђа Срба у региону, који се суфинансирају из буџета АП Војводине у 2018. години морају:

 • садржински да одговарају наведеним областима Конкурса,
 • да испуњавају опште и посебне услове прописане Конкурсом, и
 • да одговарају критеријумима и мерилима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟ бр. 105/2016 и 112/2017), која је истакнута на интернет страници Секретаријата.

Секретаријат неће суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, ПТТ трошкови, провизије код банке, закуп простора и слично), као ни плате запослених.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...