КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА – ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ У АП ВОЈВОДИНИ НА САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ, ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмa и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 6/17), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, бр. 57/17), покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне  мањине-националне заједнице расписује

КОНКУРС

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА  СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА – ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ У  АП ВОЈВОДИНИ НА САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ,  ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-национале заједнице ће, у складу са Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2018. години, финансирати и суфинансирати пројекте у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АПВ на Сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину у узносу од 3.000.000,00 динара.

Право учествовања на Конкурсу имају установе средњег образовања на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Наведена средства намењена су за подизање квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АПВ на Сајам образовања, који ће се одржати у периоду 8-10 марта 2018. године у Новом Саду.

                Подносилац пријаве, уз  пријаву на конкурс, треба да приложи:

  • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју,
  • невезану понуду – предрачун о цени превоза ученика на Сајам образовања у Новом Саду са назначеним бројем учесника корисника услуге.

 ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима одлучује покрајински секретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве.

Критеријуми за доделу средстава у складу са чланом 11. тачка 2. алинеја 1, 2. и 5. Правилника о додели буџетских средстава покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини су:

–   величина циљне групе,

–   степен укључености циљне групе којој је пројекат намењен,

–   укљученост партнерских институција у реализацију пројекта.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију или информације.

Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је приложити уредно овлашћење за потписивање исте.

Пријава на конкурс се подноси у писменој форми, на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата.

Једно правно лице може да поднесе једну пријаву.

 

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секретаријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је  16. фебруар 2018. године.

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу

и националне  мањине-националне заједнице

„Конкурс за трошкове организованог превоза ученика на Сајам образовања“

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад

Комисија неће разматрати:

  • Непотпуне пријаве
  • неблаговремене пријаве
  • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени конкурсом)
  • пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене
  • пријаве корисника који у претходном периоду нису оправдали додељена средства путем финансијских и наративних извештаја.

Образац упитника се може преузети од 5. фебруара 2018. године на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.

 

Информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 021/ 487 41 83, 487 41 57.

Детаљније на: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=8597

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...