КОНКУРС за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – Oдлука УС), члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 57/17), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17), у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Сл. гласник РС‟, број 105/16 и 112/2017) и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

расписује

 

КОНКУРС

за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

 

          Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) финансираће – суфинансираће пројекте у области заштите и очувања културног наслеђа, које реализују јединице локалних самоуправа, установе културе – осим установа чији је оснивач АП Војводина и удружења регистрована за обављање делатности културе, сходно Закону о култури.

Секретаријат ће средствима у укупном износу од 7.000.000,00 динара (словима: седаммилионадинара и 00/100), суфинансирати пројекте у следећим областима:

 1. Истраживање, заштита, очување и промоција непокретног културног наслеђа, и
 2. Истраживање, заштита, очување и промоција покретног и нематеријалног културног наслеђа.

У наведеним областима приоритетно ће се подржати пројекти од посебног интереса за АП Војводину који:

 • доприносе истраживању, заштити, очувању, валоризацији, интерпретацији, презентацији, промовисању, коришћењу, управљању и унапређењу доступности непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа;
 • доприносе обради, евидентирању и презентовању културног наслеђа у дигиталној форми и новим медијима, сходно препорукама датим у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији које су доступне на веб адресиМинистарства културе и информисања: http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji;
 • доприносе едукацији и промоцији знања о значају и вредновању културног наслеђа за очување идентитета и посебности заједнице и обезбеђују промовисање културног наслеђа код деце, младих и особа са посебним потребама;
 • доприносе унапређивању и побољшавању услова рада установа културе чији су оснивачи други нивои власти са подручја АП Војводине;
 • промовишу принципе мултикултуралности и интеркултуралности кроз заштиту и презентацију културног наслеђа,
 • доприносе обележавању значајних јубилеја и годишњица од посебног интереса за историју и културу Републике Србије, односно АП војводине,
 • доприносе промовисању културног наслеђа Војводине у другим деловима Републике Србије, и
 • доприносе развоју међурегионалне сарадње у области заштите и очувања културног наслеђа и чувају и промовишу српско културно наслеђе у региону.

I  – ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 1. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години (која се може преузети са интернет странице Секретаријата) са пратећом документацијом.
 2. Под потпуном Пријавом подразумева се:
 • уредно попуњен и оверен образац Пријаве,
 • достављен детаљан опис пројекта (у прилогу),
 • детаљно разрађен буџет пројекта по врстама трошкова (у Пријави),
 • опис стручних капацитета подносиоца, односно реалиизатора пројекта (у прилогу), и
 • достављена обавезна пратећа документација (у Пријави, део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).
 1. За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац пријаве.
 2. Пријаве са обавезним прилозима подносе се у 1 (једном) потписаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајинских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду, у периоду од 9 до 14 часова) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу,

јавно информисање и односе с верским заједницама

2100 Нови Сад, Булевар Михајла Пупна 16

(напомена: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години)

Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у листу „Дневник“, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.

 1. Секретаријат задржава право да од Подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.
 2. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно и које се објављује на званичној интернет страници Секретаријата kultura.vojvodina.gov.rs.
 3. Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Секретаријат у 2017. години доделио средства на име финансирања или суфинансирања пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.
 4. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити Подносиоце пријава.
 5. Пријаве и приложена документација се НЕ ВРАЋАЈУ.
 6. Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секретаријату на телефон 021/487-45-34, и-мејл: juribasic@vojvodina.gov.rs.

II  – ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

 1. На Конкурсу МОГУ да учествују:

– у oбласти Истраживање, заштита, очување и промоција непокретног културног наслеђа ЈЛС, територијално надлежне установе заштите културних добара и друге установе културе, у сарадњи са установама заштите културног наслеђа, са пројектима заштите споменика културе за које су испуњени услови наведени у конкурсној пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ), и

– у области: Истраживање, заштита, очување и промоција покретног и нематеријалног културног наслеђа – установе заштите културног наслеђа и друге установе културе (у сарадњи са установама заштите културног наслеђа) о чему, уз конкурсну документацију, достављају мишљење територијално надлежне установе заштите, као и удружења регистрована за обављање делатности културе.

III –   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Пројекти у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини који се финансирају или суфинансирају из буџета АП Војводине у 2018. години морају:

 • садржински да одговарају наведеним областима Конкурса,
 • да испуњавају опште и посебне услове прописане Конкурсом, и
 • да су усклађени с Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟, бр. 105/2016 и 112/17), која је истакнута на интернет страници Секретаријата.

Секретаријат неће суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, ПТТ трошкови, провизије код банке, закуп простора и слично), као ни плате запослених.

Детаљније на: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...