КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/17) и члана 3. Правилника o додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 14/17), а у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017) и то: за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 150.366.000,00 динара (на нивоу основног образовања и васпитања 95.000.000,00 динара, на нивоу средњег образовања и васпитања 33.800.000,00 динара, за установе ученичког стандарда 11.871.000,00 динара и за предшколске установе 9.695.000,00 динара).

Средства су намењена за извођење радова реконструкције, адаптације, санације и за инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине, а за које решење o одобравању извођења радова издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе према члану 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Средства се не додељују за финансирање и суфинансирање извођења радова изградње, доградње и текућег одржавања објекта.

Средства се не додељују за радове чије је финансирање у пуном износу обезбеђено из других извора.

Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

 1. Подносиоци захтева

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава јесу:

 • школе за основно образовање и васпитање, школе за средње образовање и васпитање и установе ученичког стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине чији je оснивач Република Србија, АП Војводина и јединицa локалне самоуправе;
 • јединице локалне самоуправе (искључиво за потребе предшколских установа) на територији АП Војводине.
 1. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику o додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине, као и по Правилнику o додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине  јесу:

 1. значај реализације пројекта када је реч о безбедности ученика, наставника односно деце, васпитача и запослених који користе објекте;
 2. значај реализације пројекта за обезбеђивање квалитетних услова за боравак и извођење васпитно-образовног рада;
 3. финансијска оправданост пројекта;
 4. одрживост пројекта;
 5. локални односно регионални значај пројекта;
 6. активности које су предузете с циљем реализације пројекта (предност ће имати пројекти за које је прибављено решење о одобрењу извођења радова које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе);
 7. обезбеђени извори средстава за реализацију пројекта (предност ће имати пројекти за које су обезбеђена средства за суфинансирање из других извора).

ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ КОНКУРСА

Уколико је технички могуће, пројекат реализовати у више независних фаза извођења радова, Корисник треба да поднесе пријаву с јасно наведеним фазама за извођење радова  и назначеним финансијским средствима за све фазе.

Приложен предмер и предрачун радова треба да буде са прецизно утврђеном количином радова и са тржишним ценама, јер ће се средства Кориснику преносити у складу са спроведеним поступком јавне набавке (а највише до одобреног износа). Вишкове радова и непредвиђене радове Секретаријат неће моћи да финансира.

Након доделе средства по Конкурсу, а пре преноса средстава, Корисник ће бити дужан да:

– потпише уговор о додели буџетских средстава са Секретаријатом, којим ће се регулисати  међусобна права и обавезе уговорних страна;

– спроведе поступак јавне набавке (за избор понуђача одговоран је Корисник и одговорно лице у њему);

– достави фотокопију банкарске гаранције изабраног извођача радова за добро извршење посла;

– ангажује независно лице као стручни надзор над извођењем предметних радова;

– достави решење о одобрeњу извођењa предметних радова издато од стране органа општинске/градске управе надлежне за издавање грађевинске дозволе.

Корисник који је за одређени пројекат конкурисао и на другим местима, има право подношења пријаве и на предметни конкурс уколико у моменту подношења пријаве није имао, нити је могао имати сазнање о томе да ли су му одобрена средства по другом конкурсу за предметни пројекат.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом конкурсном обрасцу Секретаријата. Комплетна конкурсна документација може се преузети од 05.02.2018. године на веб-адреси  Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs

 

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице с назнаком „За конкурс – за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину”, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом на писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (приземље зграде Покрајинске владе).

Уз пријаву на конкурс, прилаже се:

 1. копија техничке документације на основу које је орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издао решење о одобрењу извођења радова.

 У случају да установа, чији је оснивач АП Војводина, није прибавила решење о одобрењу за извођење радова, ова установа подноси копију техничке документације на основу које ће након прибављања сагласности за извођење радова од стране Покрајинске владе, надлежан орган издати решење о одобрењу  извођења радова;

 1. копија решења о одобрењу за извођење радова које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Установе чији је оснивач АП Војводина, које нису прибавиле решење о одобрењу за извођење радова, подносе акт надлежног органа којим се потврђује да је приложена техничка документација комплетна и одговарајућа, на основу које ће се по добијању сагласности Покрајинске владе за извођење радова издати решење о одобрењу за извођење радова;

 1. предмер и предрачун радова потписан и оверен од стране одговорног пројектанта (документ не старији од шест месеци с нумерисаним странама, обавезно да садржи датум израде);
 2. ако су средства обезбеђена и из других извора (суфинансирање), доказ о обезбеђеним средствима (уговор, решење и слично);
 3. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју установе образовања односно за предшколске установе јединице локалне самоуправе (оснивачa установe).

Рок за подношење пријава на Конкурс је 02.03.2018. године.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Комисија неће разматрати:

– непотпуне пријаве;

– неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који је означен као последњи дан конкурса);

– недопуштене пријаве (пријаве које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису предвиђени конкурсом);

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене;

– пријаве корисника који у претходном периоду финансијским и наративним извештајима нису оправдали средства додељена из покрајинског буџета.

Резултати Конкурса биће објављени на интернет презентацији Секретаријата.

Заинтересована лица додатне информације у вези с реализацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на бројеве телефона:  021/487  4614, 487 4609, 487 4336.

Детаљније на: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=8599

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...