КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини («Службени лист АПВ“, број 14/15 и 10/17), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, бр. 57/17), Покрајински  секретаријат  за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

 

КОНКУРС  ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА  2018. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини за 2018. годину од  182.000.000,00 динара.   Средства су намењена за трошкове превоза ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до школе и назад.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 1. Подносиоци пријаве

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су општине и градови на територији Аутономне покрајине Војводине.

 1. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини су:

 • број ученика средњих школа са подручја општине или града који свакодневно путују од места становања до школе,
 • релације путовања,
 • степен развијености општине или града у Аутономној покрајини Војводини, утврђен актом Владе Републике Србије и
 • могућности финансирања из општинског/градског буџета.

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве за доделу средстава подносе се на јединственом конкурсном обрасцу Секретаријата (са прилозима). Комплетна конкурсна документација може се преузети од  12. фебруара  2018. године на web адреси  Секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs

Подносилац пријаве, уз Пријаву, треба да приложи:

 

 • Прилог бр. 1  и 1а – Табелe о калкулацијама трошкова превоза ученика средњих школа са ценовницимa месечних ђачких карата,
 • Прилог бр. 2  – Табела са основним подацима у вези регресирања превоза ученика средњих школа,
 • Прилог бр. 3 – Списак ученика-путника средњих школа у међуградском саобраћају у школској 2017/2018 години на подручју општине/града,
 • Прилог бр. 4 – Финансијски план регресирања превоза ученика средњих школа у општини/граду (процена потребних средстава за 2018. годину) и
 • Прилог бр. 5 – Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју.

Пријаве се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са назнаком “За конкурс – регресирање превоза ученика средњих школа“, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или се подносе лично, предајом у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе).

Рок за подношење пријава на Конкурс је  9. март 2018. године.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације односно да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса ће се објавити на интернет страници Секретаријата.

Додатне информације у вези Конкурса могу  се добити у Секретаријату на телефон 021/487 42 62 и 487 46 02            

 

Детаљније

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...