КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) и  Решења о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, број: 137-401-132/2018-07 од 25. јануара 2018. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У 2018. ГОДИНИ

Конкурс је намењен медијима који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава  да се несметано остварује право у јавном информисању 

I

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

 

Укупан износ средстава који се распоређује износи:

            2.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту износи   1.250.000,00 динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају невладиним и другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката увођења, побољшања  или проширења  програмских садржаја у новинама или електронским медијима, којe се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући и Интернет странице уписане у регистар медија, и којe објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању.

1.2. Циљеви конкурса су: остваривање јавног интереса осетљивих група у АП Војводини у области јавног информисања, увођење, побољшање  или проширење  програмских садржаја у новинама или електронским медијима који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су:

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 • значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа;
 • утицај  и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка);
 • капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта;
 • буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2)   Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 • да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 • доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

1.3.1. Предносни критеријуми:  вишегодишње искуство у производњи медијских садржаја на знаковном језику и Брајевом писму, односно у продукцији медијских садржаја на разним медијским платформама које су намењене осетљивим групама, већи број корисника, валидна аргументација пројекта, адекватна спецификација буџета, усклађена и образложена са становишта планираних пројектних активности и одрживост пројекта.

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат се мора  реализовати преко регистрованог медија.

Право да добију средства имају невладине и друге непрофитне организације, који су издавачи медија уписаних у регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео продукције, којима је оснивач невладина или друга непрофитна организација, које имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Србије“ и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине“ и оснивачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Републике Србије и Буџета АП Војводине.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата):

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:
 • Попуњен предлог пројекта, и
 • Попуњен буџет пројекта.

Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа:

 • фотокопију решења о регистрациjи правног лица у  одговарајућем регистру;
 • фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;
 • фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од Регулаторног тела за електронске медије;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ;
 • уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица регистрована за продукциjу телевизиjског и радиjског програма).
 • потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

 • да средствима добијеним конкурсом располаже на такав начин да ангажује неко друго правно лице или предузетника, које би у целости реализовало пројекат уместо правног лица учесника на конкурсу;
 • да средства или део средстава утроши на плате запослених, већ само за плате или део плате оних запослених који учествују у реализацији пројекта;
 • да средства или део средстава утроши на набавку и одржавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза према регулаторним телима, односно све што се не односи искључиво на пројекат.                                                           II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III

Приjаве (Образац 1) се преузимају са сајта Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе редовном поштом у  2 примерка, док се остала обавезна документација шаље у 1 примерку, на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским зјаедницама,

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну пријаву (Образац 1) пошаљу и електронском поштом на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на Интернет страници Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 2. марта  2018. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, односно до 20. фебруара 2018. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

V

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, разматра поднете пријаве по конкурсу и доноси предлог за расподелу средстава.

  VI

О додели средстава, на предлог  Конкурсне комисије, одлучује покрајински  секретар   решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

  VII

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно траје краће или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.                                    

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена.

 IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наведеног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одустанак корисника да закључи уговор или након закључења уговора, уз писмено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима одустанка, та средства могу да буду распоређена на друге кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме преостала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а руководећи се према квалитету и потребама пројеката пријављених на конкурс.                                        

  X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату достави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу додељених средстава, као и материјални доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за реализацију је 31.12.2018. године. Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства добијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 20% укупног буџета пројекта.

Детаљније на: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...