Otvoren Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Program zelenih inovacionih vaučera

Program zelenih inovacionih vaučera pomaže malim i srednjim preduzećima da pristupe uslugama istraživanja i razvoja neophodnim za razvoj i unapređenje svojih proizvoda i tehnologija u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu i efikasniju upotrebu resursa (energije, vode i materijala).

Preduzeća koja ispunjavaju uslove se mogu prijaviti za zeleni inovacioni vaučer vrednosti do €20.000 koji pokriva do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja (bez PDV-a). Od preduzeća se očekuje da pokriju najmanje 10 procenata troškova iz svojih izvora finansiranja. Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja je €4.000 (bez PDV-a).

Zelene tehnologije

U okviru Programa zelenih inovacionih vaučera zelene tehnologije jesu tehnologije koje podržavaju prelazak na zelenu privredu tako što:

 • smanjuju korišćenje fosilnih goriva i energije
 • povećavaju upotrebu obnovljivih izvora energije
 • smanjuju korišćenje vode i materijala u proizvodnim procesima
 • smanjuju emisiju NOi metana iz poljoprivrede
 • ublažavaju posledice klimatskih promena
 • i na drugi način smanjuju emisiju gasova staklene bašte.

Preduzeća

Uslovi koje treba da ispunjavanju mala i srednja preduzeća su da:

 • budu zainteresovani za upotrebu i/ili razvoj zelenih tehnologija odnosno proizvoda/usluga/procesa koji doprinose ublažavanju klimatskih promena i efikasnijem korišćenju resursa
 • budu u većinskom privatnom i domaćem vlasništvu
 • nisu mlađa od 2 godine
 • imaju najmanje 10 i ne više od 249 zaposlenih
 • imaju godišnji promet manji od €50 miliona ili vrednost sredstava manju od €43 miliona
 • budu finansijski stabilna
 • nisu povezana sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom (npr. porodične veze, zajedničko vlasništvo, oprema, finansijski interesi, direktori).

Preduzeća treba da ispunjavaju sve gornje uslove i ne mogu pripadati bankarskom ili drugom finansijskom sektoru, vojnoj industriji, industriji igara za sreću, proizvodnje duvana ili alkoholnih pića.

Preduzeća i njihovo rukovodstvo treba da budu kredibilni bez ranijih ili sudskih procesa u toku koji mogu da utiču na realizaciju istraživačko-razvojnih projekata ili negativno utiču na ugled EBRD-a i donora.

Jednom preduzeću može biti dodeljen jedan vaučer dok u okviru istog projekta preduzeće može sarađivati sa najviše tri istraživačko-razvojne organizacije (IRO).

Preduzeća ne bi trebala da imaju postojeći ugovor sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom za isti ili sličan projekat sa kojim se prijavljuju za inovacioni vaučer.

Preduzeća treba da su spremna da finansiraju deo troškova svojih istraživačko-razvojnih projekata.

Usluge istraživanja i razvoja

Usluge istraživanja i razvoja treba da budu u oblasti zelenih tehnologija i resursne efikasnosti i time doprinesu zaštiti životne sredine. Takve usluge mogu obuhvatiti:

 • proveru koncepta/razvoj/izradu prototipa/testiranje/sertifikaciju novog proizvoda/usluge/procesa
 • inovativno unapređenje postojećeg proizvoda/usluge/procesa
 • ciljanu obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

Primeri razvoja novog proizvoda/usluge/procesa obuhvataju:

 • tehnološki ili industrijski dizajn novog proizvoda/usluge/procesa
 • prilagođavanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa za nove klijente.

Primeri testiranja novog proizvoda/usluge/procesa obuhvataju:

 • testiranje materijala/proizvoda
 • testiranje opreme
 • testiranje instalacija/procesa
 • korišćenje preciznih mernih instrumenata za testiranje
 • uporednu procenu.

Sertifikacija novog proizvoda/usluge/procesa se odnosi na dobijanje bilo kog domađeg ili međunarodnog sertifikata za metrijal, proizvod, uslugu, tehnički proces koji omogućava preduzeću da implementira zelenu tehnologiju i poveća udeo u tržištu sa svojim sertifikovanim zelenim proizvodom/uslugom/procesom. Dobijanje sertifikata za upravljanje sistemima kao na primer ISO 9000 ili ISO 14001 ne može biti pokriveno zelenim inovacionim vaučerima.

Savetovanje u oblasti intelektualne svojine obuhvata:

 • prijavu za i registraciju patenata
 • procenu intelektualne svojine
 • pronalaženje najpodobnijih metoda za zaštitu intelektualne svojine
 • domaću i međunarodnu zaštitu intelektualne svojine.

Lista dozvoljenih usluga nije konačna. Ukoliko preduzeće priloži odgovarajući dokaz da projekat može značajno doprineti zaštiti životne sredine kao rezultat nekih drugih usluga, moguće je da i takve usluge budu finansirane.

Molimo posetite stranu Projekti za primere istraživačko-razvojnih projekata koji mogu biti finansirani zelenim inovacionim vaučerima.

Zelenim inovacionim vaučerima se ne mogu pokriti troškovi usluga koje se ne odnose na istraživanje i razvoj kao na primer:

 • aktivnosti u oblasti prodaje, marketinga, uvoza i izvoza
 • savetovanja u oblasti prava, računovodstva, ljudskih resursa, poreza, informacionih tehnologija
 • izrade poslovnih planova, strategija, analize troškova, savetovanje u poslovanju
 • usluga koje mogu biti ponuđene od strane organizacija koje se ne bave istraživačko-razvojnom delatnošću.

Zelenim inovacionim vaučerima se ne mogu pokriti troškovi usluga koje su već završene ili su u toku.

Ukoliko Vaše planirane usluge ne zadovoljavaju uslove da budu finansirane zelenim inovacionim vaučerima molimo kontaktirajte EBRD tim za podršku malim i srednjim preduzećima i proverite mogućnosti za finansiranje Vaših usluga u okviru drugih postojećih programa EBRD-a Srbiji.

Pružaoci usluga istraživanja i razvoja

Početna lista istraživačko-razvojnih organizacija koje mogu ponuditi svoje usluge u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera napravljena je na osnovu njihove stručnosti u oblasti resursne efikasnosti i zelenih inovacija.

Druge domaće istraživačko-razvojne organizacije uključujući i preduzeća se mogu prijaviti da postanu pružaoci usluga u okviru programa nakon slanja prekvalifikacionog obrasca na inovacionivauceri@ebrd.rs. Preduzeće može biti ili korisnik vaučera ili prižalac usluga, a ne oboje čak ni za različite projekte. Fizička lica ne mogu pružati usluge u okviru programa. EBRD će redovno ažurirati listu pružalaca usluga istraživanja i razvoja

Detaljnije

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...