Preduzetnička radnja

Osnivanje

Pravna regulativa

Relevantni propisi koji se primenjuju u postupku registracije u Registru privrednih subjekata su:

 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11),
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11),
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“ br. 6/12),
 • Odluka o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 119/13).

Jednošalterski sistem registracije

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala, broj osiguranika penzijsko – invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Važno obaveštenje:

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je počeo sa radom 06.08.2013.godine, a to znači i da se jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku podnose putem Portala Centralnog registra. Agencija za privredne registre, kao podnosilac jedinstvene prijave, razmenjuje elektronski razmenjuje podatke sa Centralnim registrom i to podatke koje registruje u skladu sa Pravilnikom o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“, br. 6/2012) i koji su sadržani u rešenju o upisu preduzetnika u Registar privrednih subjekata.

Centralni registar, po prihvatanju prijave i registracije u svojoj bazi, podnosiocu jedinstvene prijave izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A.

Agencija za privredne registre kao podnosilac prijave je dužna da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, što i čini prilaganjem potvrde rešenju o registraciji koje uručuje preduzetniku.

Dakle, ukoliko su podaci sadržani u rešenju Registratora o upisu preduzetnika u Registar privrednih subjekata tačni, a preduzetnik utvrdi da postoje greške u potvrdi – Obrazac M-A, napominjemo da onda greška u razmeni podataka nije nastala zbog pogrešnog podatka u Registru Agencije za privredne registre te upućujemo zainteresovana lica  da  se obrate organizacionoj jedinici PIO, RZZO NSZ ili Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kako bi ispravili grešku u njihovom sistemu.

Uz jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS), za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji), dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 119/13).

Naknada za osnivanje

Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 119/13).

 • Naknada za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – preduzetnika koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29771845-59 sa pozivom na broj 04.

Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane preduzetnika, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Dokumentacija potrebana za registraciju preduzetnika

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (Obrasci),
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
 • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (visina naknade),
 • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Prokura

 • ako se pri osnivanju registruje prokurista, popunjava se odgovrajuća stranica JRPPS (strana 7),
 • pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru,
 • potpis prokuriste overen od nadležnog organa overe.

Prokura je poslovno punomoćje kojim preduzetnik ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje.

Prokura je neprenosiva, može se opozvati, može biti pojedinačna ili zajednička.

Preduzetnik izdaje prokuru lično i ne može preneti ovlašćenje za izdavanje prokure na drugo lice.

Ograničenja prokure su propisana zakonom tako da prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da zaključuje pravne poslove u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti, da preuzima menične obaveze i obaveze jemstva, zaključuje ugovore o zajmu i kreditu, zastupa preduzetnika u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Print Friendly, PDF & Email