Privredno društvo

Osnivanje

Pravna regulativa

Relevantni propisi koji se primenjuju u postupku registracije u Registru privrednih subjekata su:

 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„, br. 36/11, 99/11),
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS„, br. 99/11),
 • Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS„, br. 119/2012),
 • Zakon o zadrugama („Službeni list SRJ„, br. 41/96, 12/98, „Službeni glasnik RS„, br. 101/2005, 34/2006),
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS„, br. 6/12),
 • Odluka o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS„, br. 119/13).

U skladu sa navedenim propisima u Registar se upisuju sledeće pravne forme:

 • privredna društva

– ortačko društvo
– komanditno društvo
– društvo sa ograničenom odgovornošću
– akcionarsko društvo

 • ogranak stranog privrednog društva
 • predstavništvo stranog privrednog društva
 • javno preduzeće
 • zadruga
 • zadružni savez
 • drugi subjekt ako je to propisano posebnim zakonom.

Jednošalterski sistem registracije

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Registarski broj dodeljuje Republički zavod za statistiku, a preko Agencije za privredne registre.

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za osnivača koji u prijavi upiše da ne zasniva radni odnos u privrednom subjektu, i prijavu početka obavljanja delatnosti. Ukoliko osnivač navede da zasniva radni odnos, u obavezi je da samostalno izvrši prijavu na osiguranje PIO fondu, a APR će ovom Fondu izvršiti samo prijavu privrednog subjekta kao obveznika plaćanja doprinosa.

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje podatke potrebne za registraciju obveznika plaćanja doprinosa.

Uz svaki zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji), dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS„, br. 119/13).

Naknada za osnivanje

Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS„, br. 119/13). Visina naknade.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – Privredna društva koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52 sa pozivom na broj 01.

Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljkuOpšta uputstva.

Overa dokumentacije i Apostille

Ukoliko je zakonom predviđeno da se uz registracionu prijavu dostavlja overena dokumentacija – to podrazumeva overu od strane organa nadležnog za overu potpisa, a to je sud ili opštinski organ uprave.

Dokumentacija, koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu, postaje strana javna isprava i mora sadržati Apostille – ukoliko je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, osim ako između konkretne strane zemlje i Republike Srbije nije zaključen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilatelarni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. „puna“ legalizacija.

Uz dokumentaciju koja je sačinjena na stranom jeziku, obavezno se dostavlja prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača.

Praktične napomene

S obzirom da se osnivački akti overavaju, preporučujemo da se pre overe upoznate sa važnim pravilima koja se odnose na naziv i poslovno ime, kako se ne biste izlagali nepotrebnim troškovima ukoliko prijava bude odbačena. Pravila o nazivu i poslovnom imenu možete pročitati u odeljku Opšta uputstvapod naslovom „Poslovno ime i rezervacija naziva„. Uz to napominjemo da se u osnivačkom aktu u poslovnom imenu nikada ne navodi adresa sedišta tj. ulica i broj, već samo mesto sedišta.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da društva imaju zakonske (statutarne) zastupnike i ostale zastupnike. Kada je reč o zakonskim (statutarnim) zastupnicima, Zakon je za svaku pravnu formu propisao koja su to lica odnosno funkcije, tako da morate voditi računa da se kao zakonski zastupnici kod svake pojedine forme mogu upisati samo one funkcije koje zakon predviđa, dok se kod ostalih zastupnika funkcije ne registruju. Ovo međutim nije smetnja da društvo u svojim internim aktima određeno lice imenuje sa nekom funkcijom koju sâmo odabere.

Dozvoljene funkcije zakonskih (statutarnih) zastupnika po pravnim formama u skladu sa važećom zakonskom regulativom su sledeće:

Ortačko društvo:
 • ortak
Komanditno duštvo:
 • komplementar
Društvo s ograničenom odgovornošću:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
 • v.d. predsednika izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
Akcionarsko društvo:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • član odbora direktora
 • v.d. člana odbora direktora
 • predsednik odbora direktora
 • v.d. predsednika odbora direktora
 • generalni direktor
 • v.d. generalnog direktora
 • izvršni direktor
 • v.d. izvršnog direktora
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod banaka i lizing kuća)
 • v.d. predsednika izvršnog odbora (samo kod banaka i lizing kuća)
Ogranak stranog privrednog društva:
 • zastupnik
Predstavništvo stranog privrednog društva:
 • zastupnik
Javno preduzeće:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • izvršni direktor
 • v.d. izvršnog direktora
Zadruga:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen zadružnim pravilima
Zadružni savez:
 • zastupnik
 • direktor
 • v.d. direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen pravilima zadružnog saveza

 

Likvidacioni i stečajni upravnik su zakonski zastupnici kod svih pravnih formi nad kojima može biti sproveden postupak likvidacije i/ili stečaja.

Registracija ograničenja ovlašćenja za zastupanje:

Odredbom člana 33. Zakona o privrednim društvima propisano je da je zastupnik dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva. Istom odredbom Zakona dalje je imperativno propisano da se ograničenja ovlašćenja zastupnika ne mogu isticati prema trećim licima, izuzev ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa koja se mogu isticati prema trećim licima, ako su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Iz citirane odredbe Zakona proizilazi da treća lica nisu dužna da imaju saznanje, niti da vode računa, o ograničenjima zastupnika privrednih društava, već da su zastupnici dužni da poslove iz svog delokruga obavljaju u okviru ovlašćenja koja su im data aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva, ali da ta ograničenja ovlašćenja zastupnika nisu predmet registracije, izuzev ako je reč o ograničenju ovlašćenja u vidu obaveznog supotpisa koja se mogu isticati prema trećim licima, ako su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Posebna napomena za direktore društava sa ograničenom odgovornošću:

Zakonom o privrednim društvima propisano je da društvo sa ograničenom odgovornošću može imatijednog ili više direktora (zakonskih zastupnika), pri čemu se broj direktora određuje osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine nije određen veći broj direktora, zakonska pretpostavka je da društvo ima jednog direktora.

Ukoliko društvo ima više od jednog direktora, preporučujemo da njihov broj bude određen osnivačkim aktom, kako bi se kasnije, nakon osnivanja, u svakom momentu uvidom u registrovani osnivački akt moglo utvrditi koliko direktora društvo ima. Naravno, po samom Zakonu, ovaj podatak može se i naknadno urediti, odnosno promeniti, kako izmenama osnivačkog akta, tako i odlukom skupštine društva.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSNIVANjE PRIVREDNIH SUBJEKATA, OGRANAKA I PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA, UPIS OGRANKA DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA I UPIS PROKURE

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je priložiti odgovarajuću registracionu prijavu osnivanja u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva i prateću dokumentaciju, odnosno:

ORTAČKO DRUŠTVO

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ortačko društvo,
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

KOMANDITNO DRUŠTVO

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – komanditno društvo,
 • ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

Organi uprave u društvu sa ograničenom odgovornošću:

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora.

Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora i nadzorni odbor. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravljanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

U društvu sa ograničenom odgovornošću svi direktori su i zakonski zastupnici i upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO.

Ukoliko će društvo pored direktora imati i druge zastupnike (zamenika direktora i drugo) oni se upisuju na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO kao Ostali zastupnici.

Posebna pravila važe sa društva sa ograničenom odgovornošću koja će obavljati delatnostfinansijskog lizinga. Na ova društva primenjuje se Zakon o finansijskom lizingu („Službeni glasnik RS„, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011) i u skladu sa njegovim odredbama organi davaoca lizinga su upravni i izvršni odbor.

Osnovni (registrovani) kapital društva sa ograničenom odgovornošću:

Zakonom o privrednim društvima propisano je da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima. Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti dinarska protivrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga.

Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili nenovčani) iznosi najmanje 100 dinara (osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos).

Ulog se prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ne mora uplatiti odnosno uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku u kome će član društva uplatiti odnosno uneti ulog. Rok za uplatu ne može biti duži od pet godina i računa se od dana donošenja osnivačkog akta. Članovi društva stiču udeo u društvu preuzimanjem obaveze uplate odnosno unošenja uloga.

Nenovčani ulozi mogu biti samo u stvarima i pravima. Vrednost nenovčanog uloga se utvrđuje sporazumom od strane svih članova društva ili putem procene stručnog lica koje je od nadležnog državnog organa ovlašćeno da vrši procene određenih stvari i prava (sudski veštak, revizor ili drugo stručnog lice). Ukoliko, u skladu sa čl. 56 i 57 Zakona o privrednim društvima nije vršena procena vrednosti nenovčanog uloga, sačinjava se potvrda o njegovoj vrednosti, u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima koja se dostavlja radi registracije i objavljivanja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – akcionarsko društvo,
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva,
 • statut društva potpisan od strane članova društva,
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,
 • odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu statuta (visine naknada).

Akcionari koji osnivaju akcionarsko društvo potpisuju osnivački akt, a njihovi potpisi se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionari koji osnivaju društvo potpisuju i prvi Statut društva.

Organi uprave u akcionarskom društvu:

Prilikom osnivanja akcionarskog društva, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora. Ukoliko AD sa jednodomnim upravljanjem ima tri ili više direktora, oni formiraju odbor direktora koji ima i svog predsednika.

Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više izvršnih direktora i nadzorni odbor. Ukoliko AD sa dvodomnim upravljanjem ima tri ili više izvršna direktora, oni formiraju izvršni odbor koji ima i svog predsednika. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravljanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

U akcionarskom društvu zakonski zastupnici su direktori, ali to ne moraju biti svi direktori, već samo pojedini ukoliko osnivači tako odrede. Oni direktori koji imaju ovlašćenje za zastupanje upisuju se na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD, a svi direktori (i oni koji imaju i oni koji nemaju ovlašćenje za zastupanje) upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD.

Pri tome, u jednodomnom sistemu upravljanja jedan od direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje može biti imenovan za Generalnog direktora (dakle generalni direktor u jednodomnom sistemu nije obavezan organ), dok je u dvodomnom sistemu jedan od izvršnih direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje obavezno i Generalni direktor.

Osnovni (registrovani) kapital akcionarskog društva:

Upisane akcije koje se u skladu sa osnivačkim aktom uplaćuju u novcu uplaćuju se pre registracije osnivanja na privremeni račun kod poslovne banke u Republici Srbiji. Pre registracije društva akcionari koji osnivaju društvo dužni su da uplate, odnosno unesu uloge koji predstavljaju najmanje 25% osnovnog kapitala, pri čemu uplaćeni iznos novčanog dela osnovnog kapitala ne može biti niži od iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji iznosi 3.000.000,00 dinara.

Akcionari:

Agencija za privredne registre ne registruje akcionare akcionarskih društava, s obzirom da je vođenje evidencije akcionara u nadležnosti Centralnog registra hartija od vrednosti.

BANKA

Uz prijavu osnivanja banke, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Narodne banke o davanju dozvole za rad,
 • rešenje Narodne Banke o davanju saglasnosti na osnivački akt i statut banke.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Uz prijavu osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad,
 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izbor članova organa uprave i direktora.

BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO I BERZA

Uz prijavu osnivanja brokersko dilerskog društva i berze, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko dilerskog društva i berze,
 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor organa upravljanja društvom.

DRUŠTVO ZA OSIGURANjE

Uz prijavu osnivanja društva za osiguranje, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Narodne Banke o davanju dozvole za rad.

JAVNO PREDUZEĆE

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – javno preduzeće,
 • akt nadležnog državnog organa, odnosno organa jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog preduzeća,
 • statut javnog preduzeća (saglasnost osnivača na statut)
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, u skladu sa aktom o osnivanju,
 • procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga (saglasnost osnivača na procenu)
 • odluka o imenovanju direktora javnog preduzeća, ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis zastupnika javnog preduzeća overen od nadležnog organa overe,
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako  članovi izvršnog  odbora nisu određeni osnivačkim aktom (kod dvodomnog upravljanja)
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako predsednik i članovi nadzornog odbora nisu određeni osnivačkim aktom,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

ZADRUGA

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – zadruga,
 • ugovor o osnivanju,
 • dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • zapisnik sa osnivačke skupštine,
 • zadružna pravila,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu,
 • odluka o imenovanju direktora odnosno drugog zastupnika zadruge, ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis direktora odnosno drugog zastupnika zadruge overen od nadležnog organa overe,
 • odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora (ako postoji),
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

ZADRUŽNI SAVEZ

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – zadružni savez,
 • ugovor o osnivanju zadružnog saveza,
 • pravila zadružnog saveza,
 • odluka o imenovanju direktora saveza odnosno drugog zastupnika, ako nije određen ugovorom o osnivanju,
 • potpis direktora saveza odnosno drugog zastupnika overen od nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visine naknada).

OBRAZOVANjE OGRANKA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ogranak stranog privrednog društva,
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visine naknada).

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Ogranak stranog privrednog društva ima pretežnu delatnost koja se registruje, a može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene odlukom o obrazovanju ogranka.

Ogranak stranog privrednog društva nema svojstvo pravnog lica, ali u poreskom smisli ima status rezidenta.

OBRAZOVANjE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – predstavništvo stranog privrednog društva,
 • odluka o obrazovanju predstavništva,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visine naknada).

OBRAZOVANjE OGRANKA DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • registraciona prijava obrazovanja ogranka (kada se registruje uz osnivanje, popunjava se odgovarajuća stranica u JRPPS, a za upis kod već registrovanog društva, koristi se prva strana prijave Obavezni podaci i dodatak 18),
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik,
 • dokaz o uplati naknade (2.800,00 dinara po ogranku).

PRIJAVA PROKURE

 • registraciona prijava prokure (kada se registruje uz osnivanje, popunjava se odgovarajuća stranica u JRPPS, a za upis kod već registrovanog društva, koristi se prva strana prijave Obavezni podaci i dodatak 12)
 • odluka o davanju prokure,
 • potpis prokuriste overen od nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge poslovne radnje. Izuzetno se može izdati i za ogranak.

Izdaje se odlukom članova društva (ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine, ako osnivačkim aktom odnosno statutom nije drugačije određeno), neprenosiva je, može se opozvati, može biti pojedinačna ili zajednička.

Ograničenja prokure su propisana zakonom tako da prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da zaključuje pravne poslove u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima, da preuzima menične obaveze i obaveze jemstva, zaključuje ugovore o zajmu i kreditu, zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Posebno ovlašćenje prokuriste za zaključenje ovih pravnih poslova nije predmet registracije.

Jedini vid ograničenja prokure kroz odluku članova je ograničenje ovlašćenja prokuriste supotpisom drugih prokurista (zajednička prokura) ili supotpisom zakonskog zastupnika.

Prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Print Friendly, PDF & Email