РЕШЕЊЕ о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 17. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016), Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017)  и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси

 

РЕШЕЊЕ

о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

 

Средства за суфинансирање пројеката из области јавног информисања путем конкурса за 2018. годину, опредељена су у укупном износу од 63.200.000,00 динара. Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију представљају хоризонталну државну помоћ у области културе у складу са чл. 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи.  За остале кориснике, средства се додељују по правилима de minimis државне помоћи у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи.

У  2018. години, у складу са наведеним,  расписују се следећи конкурси:

1) Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години у износу од 50.200.000,00 динара, и то за:

– медијске садржаје на српском језику: 44.000.000,00 динара, при чему  је за приватна предузећа опредељено 39.000.000,00 динара, а за невладине организације 5.000.000,00 динара;

– медијске садржаје на језицима националних мањина: 6.200.000,00 динара при чему је за приватна предузећа опредељено 3.400.000,00 динара, а за невладине организације 2.800.000,00 динара.

2) Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години у износу од 8.000.000,00 динара;

3) Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2018. години у износу од 1.500.000,00 динара;

4) Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години, односно медија који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин омогућавају тим лицима да несметано остварују права у јавном информисању у износу од 2.500.000,00 динара.

Средства за суфинансирање пројеката из области јавног информисања путем појединачних давања за 2018. годину опредељена су у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на српском језику за приватна предузећа.

Детаљније прочитајте на: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...