Politika agencije za razvoj

Politika kvaliteta

 

Politika kvaliteta se primenjuje sa ciljem unapređenja poslovanja Agencije za razvoj opštine Temerin (u daljem tekstu Agencija) podrške lokalnoj samoupravi, zadovoljenja očekivanja korisnika usluga, ličnog unapređenja i podsticaja zaposlenih i svih ostalih zainteresovanih strana.

Politika kvaliteta daje okvir radu Agencije, okvir stalnom unapređenju kvaliteta usluga prema svojim korisnicima, društveno odgovornom postupanju u svom poslovanju, primer i preporuku korisnicima da slede principe društveno odgovornog poslovanja poštovanjem pozitivnih zakonskih propisa, zaštitom životne sredine, zaštitom na radu itd.

 

Agencija će svoju delatnost obavljati po standardima primenljivim na prostoru, u uslovima i delatnosti kojom se bavi, kroz:

 • Doslednu primenu i stalno unapređenje integrisanog sistema kvaliteta u skladu sa nacionalnim i EU zakonskim regulativama i direktivama, zahtevima standarda ISO 9001:2008 i drugih standarda značajnih za poslovanje.
 • Unapređenje saradnje među korisnicima, mrežom uspostavljenih saradnika i drugih zainteresovanih lica, sa ciljem postizanja multiplikatornih efekata u postizanju pojedinačnih, grupnih i zajedničkih ciljeva.
 • Stalno praćenje novih znanja, metoda i inovativnih pristupa, njihova implementacija u poslovni sistem Agencije, njenih korisnika i drugih zainteresovanih lica, sa ciljem obezbeđenja kvaliteta usluga/ proizvoda, koje u potpunosti zadovoljavaju, potrebe i očekivanja korisnika.
 • Razvoj efektivnog i efikasnog sistema komunikacije na relaciji Agencija – organi uprave na svim nivoima, obrazovne i naučne institucije, udruženja građana u cilju instituacionalnog zastupanja zajedničkih interesa i efikasnijeg korišćenja mehanizama i fondova podrške.
 • Konstantno širenje mreže saradnika kroz ugovore o saradnji, kako bi se lakše dolazilo do relevantnih informacija i kako bi se stvarao sinergetski efekat.
 • Edukaciju svih zainteresovanih strana kako bi se povećanjem nivoa svesti i nivoa znanja stvorili potrebni uslovi za održivi razvoj zajednice.
 • Razvoj i brigu o zaposlenima i stalno unapređenje uslova rada, zdravlja i bezbednosti na radu, kao i permanentno usavršavanje kako bi odgovorili zahtevima okruženja i omogućili realizaciju postavljenih zadataka.
 • Optimalno korišćenje svih raspoloživih Ijudskih, tehničkih i drugih resursa.
 • Povećanje nivoa efikasnosti i efektivnosti poslovanja Agencije i korisnika njenih usluga, čime se stiču uslovi za trajno uspešno poslovanje i podizanje nivoa konkurentnosti.
 • Razvoj nivoa energetske svesti građana na nivou opštine, prvenstveno kroz informisanje građana, kroz edukaciju predškolske i školske dece pomoću radionica, predavanja i javnih foruma i glasila.
 • Efikasno korišćenje svih energetskih resursa opštine kroz uspostavljen sistem energetskog menadžmenta.
 • Odgovornost svih zaposlenih u Agenciji za primenu propisane dokumentacije i funkcionisanje sistema kvaliteta u pogledu postizanja traženog kvaliteta usluga i proizvoda.

 

Rukovodstvo redovno preispituje politiku kvaliteta, kao i celokupnu dokumentaciju integrisanog sistema. Svojim delovanjem trajno se brine o ostvarivanju neprekidnog niza upravljačkih i izvršnih aktivnosti kojima se želje korisnika pretvaraju u kvalitetnu uslugu, čime se obezbeđuje razvoj Agencije za razvoj opštine Temerin uz zadovoljenje interesa svih zainteresovanih strana.

Pravo i obaveza svih zaposlenih je da sprovode, razvijaju i unapređuju politiku kvaliteta i da svojim radom afirmišu Agenciju kroz sve njene aktivnosti.

Za sprovođenje politike kvaliteta odgovoran je direktor Agencije.

Politika kvaliteta Agencije prihvaćena je od strane rukovodstva i obavezujuća je za sve učesnike procesa rada u Agenciji.

 

Temerin,

direktor Agencije za razvoj opštine Temerin

                     Milan Mihajlović

Print Friendly, PDF & Email