Udruženje građana (NVO)

Upis osnivanja u Registar

UPIS UDRUŽENjA U REGISTAR UDRUŽENjA

Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Osnivači mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica.

Osnivači ne mogu biti državni organi (ministarstva, opštine itd), jer je osnovno pravilo da oni ne mogu biti osnivači ili članovi udruženja kao nosioci vlasti, odnosno kao pravna lica u javnom pravu.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika, odnosno maloletno lice samo daje izjavu uz koju prilaže i izjavu o davanju saglasnosti svog zakonskog zastupnika koja mora da sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa.

Postupak upisa osnivanja udruženja pokreće se podnošenjem dve prijave za upis u Registar:

 • Prijave za upis udruženja u Registar udruženja, koja je propisana Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja („Sl.glasnik RS„, br. 80/09) od 29.09.2009. godine.
 • Jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrazac JRPPS), koja je propisana Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju jeregistraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS„, br. 32/09) od 05.05.2009. godine – u ovoj prijavi se popunjavaju samo naznačeni delovi, odnosno upisuje se:
  • naziv udruženja,
  • kontakt podaci,
  • način na koji će biti izvršeno dostavljanje odluke,
  • potpis zastupnika pravnog lica odnosno podnosioca prijave propisane dokumentacije.
Napomena: 

Podnosilac prijave je dužan da uredno popuni i potpiše i prijavu za upis udruženja u Registar udruženja propisanu Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja, i da uredno popuni u naznačenim delovima i potpiše jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS) Na ovaj način, odnosno podnošenjem jedinstvene registracione prijave uz prijavu za upis u Registar, udruženje dobija poresko identifikacioni broj (PIB) od Poreske uprave koji je generisan u Rešenju APR o upisu u Registar udruženja.

Uz uredno popunjene prijave za upis osnivanja udruženja u Registar udruženja podnosi se:

  • osnivački akt udruženja
  • izjava zakonskog zastupnika maloletnog lica (ako je osnivač udruženja maloletno lice), da ono može biti osnivač udruženja, koja sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa,
  • dva primerka statuta – oba primerka moraju da budu u originalu,
  • zapisnik sa osnivačke skupštine u originalu, odnosno overenom prepisu,
  • akt o izboru zastupnika udruženja koji obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika udruženja i njegov jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave – odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora),
  • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik„, br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)),
  • dokaz o uplati naknade za upis udruženja u Registar, u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:
Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti. 

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu osnivanja udruženja i objavljuje statut na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja, u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja, u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Rezervacija naziva

Od 01.05.2013. godine i u Registru udruženja će biti omogućena rezervacija naziva i to na način i u postupku koji je propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji. Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva. Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Preporuka:
Preporučujemo da se pre izbora naziva uvek izvrši provera naziva i to preko internet strane Agencije. Zakonom je propisano da naziv udruženja/saveza udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja/saveza udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Takođe, naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovima ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.
Podnošenjem uredne prijave za upis osnivanja, naziv udruženja u osnivanju će se smatrati rezervisanim. Ako se po prijavi reši negativno, odnosno bude odbačena rešenjem ili zaključkom, naziv će se automatski brisati sa liste rezervisanih naziva.


Upis privredne delatnosti

Kad udruženje stekne status pravnog lica, odnosno po dobijanju rešenja o upisu u Registar udruženja može da se podnese prijava upisa privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja.

Upis privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata i dokaza o uplati naknade u iznosu od 2.800,00 dinara, shodno Odluci o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila, na račun broj 840-29770845-52, poziv na broj 01, primalac APR, svrha uplate: naknada za upis.

Po donošenju Rešenja o upisu privredne delatnosti udruženja/saveza udruženja u Registar privrednih subjekata, taj se podatak po službenoj dužnosti evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Promena privredne delatnosti ili brisanje privredne delatnosti se vrši podnošenjem prijave, dokumentacije i dokaza o uplati naknade u visini od 2.800,00 dinara, Registru privrednih subjekata, a po donošenju Rešenja o promeni ili brisanju delatnosti, taj podatak se evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.
Napomena:

Zakonom o udruženjima je propisano da se Registru privrednih subjekata prijavljuje privredna delatnost (samo jedna i to ona pretežna), koja se registruje upisom šifre delatnosti i opisom delatnosti na način propisan Zakonom o klasifikaciji delatnosti. Kako je Zakonom takođe propisano da se u Registar udruženja upisuju i druge delatnosti i aktivnosti koje udruženje neposredno obavlja, a u skladu sa članom 6. Zakona o klasifikaciji delatnosti („Sl.glasnik RS„, br. 104/09) to će se u Registar udruženja, a na osnovu prijave za upis, ove delatnosti registrovati kao:

 • 9412 – delatnosti strukovnih udruženja ili
 • 9499 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

UPIS SAVEZA UDRUŽENjA U REGISTAR

Postupak upisa osnivanja saveza udruženja pokreće se podnošenjem dve prijave za upis u Registar:

 • Prijave za upis saveza udruženja u Registar udruženja, koja je propisana Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja („Sl. glasnik RS„, br. 80/09) od 29.09.2009. godine;
 • Jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrazac JRPPS), koja je propisana Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS„, br. 32/09) od 05.05.2009. godine – u ovoj prijavi se popunjavaju samo naznačeni delovi, odnosno upisuje se:
  • naziv saveza udruženja,
  • kontakt podaci,
  • način na koji će biti izvršeno dostavljanje odluke,
  • potpis zastupnika pravnog lica odnosno podnosioca prijave propisane dokumentacije.
Napomena: 
Podnosilac prijave je dužan da uredno popuni i potpiše i prijavu za upis saveza udruženja u Registar udruženja propisanu Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja, i da uredno popuni u naznačenim delovima i potpiše jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS) Na ovaj način, odnosno podnošenjem jedinstvene registracione prijave uz prijavu za upis u Registar, savez udruženja dobija poreski identifikacioni broj (PIB) od Poreske uprave koji je generisan u Rešenju APR o upisu u Registar udruženja.

Uz uredno popunjene prijave za upis osnivanja saveza udruženja u Registar udruženja podnosi se:

  • odluke nadležnih organa udruženja u skladu sa statutom o učlanjenju u savez,
  • osnivački akt saveza,
  • dva primerka statuta; – oba primerka moraju da budu u originalu,
  • zapisnik sa osnivačke skupštine saveza u originalu, odnosno overenom prepisu,
  • akt o izboru zastupnika saveza koji obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika saveza i njegov jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave-odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora),
  • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik„, br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)),
  • dokaz o uplati naknade za upis saveza udruženja u Registar, u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Podnosilac prijave je zastupnik saveza udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu osnivanja udruženja i objavljuje statut na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Rezervacija naziva

Od 01.05.2013. godine i u Registru udruženja će biti omogućena rezervacija naziva i to na način i u postupku koji je propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji. Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva. Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Preporuka:
Preporučujemo da se pre izbora naziva uvek izvrši provera naziva i to preko Internet strane Agencije. Zakonom je propisano da naziv udruženja/saveza udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja/saveza udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Takođe, naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovima ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.
Podnošenjem uredne prijave za upis osnivanja, naziv udruženja u osnivanju će se smatrati rezervisanim. Ako se po prijavi reši negativno, odnosno bude odbačena rešenjem ili zaključkom, naziv će se automatski brisati sa liste rezervisanih naziva.

Upis privredne delatnosti

Kad udruženje stekne status pravnog lica, odnosno po dobijanju rešenja o upisu u Registar udruženja može da se podnese prijava upisa privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja.

Upis privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata i dokaz o uplati naknade u iznosu od 2.800,00 dinara, shodno Odluci o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila, na račun broj 840-29770845-52, poziv na broj 01; primalac APR; svrha uplate: naknada za upis.

Po donošenju Rešenja o upisu privredne delatnosti udruženja/saveza udruženja u Registar privrednih subjekata, taj se podatak po službenoj dužnosti evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Promena privredne delatnosti ili brisanje privredne delatnosti se vrši podnošenjem prijave, dokumentacije i dokaza o uplati naknade u visini od 2.800,00 dinara, Registru privrednih subjekata, a po donošenju Rešenja o promeni ili brisanju delatnosti, taj podatak se evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.
Napomena:

Zakonom o udruženjima je propisano da se Registru privrednih subjekata prijavljuje privredna delatnost (samo jedna i to ona pretežna), koja se registruje upisom šifre delatnosti i opisom delatnosti na način propisan Zakonom o klasifikaciji delatnosti. Kako je Zakonom takođe propisano da se u Registar udruženja upisuju i druge delatnosti i aktivnosti koje udruženje neposredno obavlja, a u skladu sa članom 6. Zakona o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS„, br. 104/09) to će se u Registar udruženja, a na osnovu prijave za upis, ove delatnosti registrovati kao:

 • 9412 – delatnosti strukovnih udruženja ili
 • 9499 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Print Friendly, PDF & Email